Om kursen

Juridisk översiktskurs ger en bra grund för dig som kommer i kontakt med avtal eller andra rättsliga frågeställningar i arbetslivet. Kursens innehåll ger även en bra förståelse för rättsliga regler aktuella i privatlivet.

Under kursens gång får du förståelse för juridisk terminologi och kunskap om rättsregler på centrala rättsområden. Du lär dig även grundläggande färdigheter i arbete med lagtext och annat juridiskt material. Samt övning i juridisk analys, juridisk problemlösning och formulerande av juridiska lösningar.

Kursen inleds med en översiktlig beskrivning av juridikens roll för upprätthållandet av rättsstaten. Då presenteras du för lagstiftningsproceduren, rättskällorna, rättsreglers uppbyggnad och relevanta domstolar. Därefter introduceras du för juridisk metod och juridisk informationssökning, följt av undervisning i flertal rättsområden. Fokus läggs på det förmögenhetsrättsliga området inom civilrätten. Även grundläggande offentligrättsliga regler behandlas.

Inlärning sker genom olika sorters kursmaterial både inför, under och efter schemalagda läraktiviteter. Samt arbete med olika former av uppgifter självständigt och i grupp. Kursen innehåller varierande arbetsformer som utgörs av exempelvis föreläsningar, filmklipp, quiz, informationssökning och övningar.

Denna kurs ges som del av program:

Fastighetsförmedling

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg 40%, Högskolepoäng 20%, Högskoleprov 40%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt