Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö | dagtid | 100%
7 november 2022 - 15 januari 2023

Om kursen

Kursen syftar till att du skall utveckla en grundläggande förtrogenhet med juridisk terminologi (facktermer och uttryckssätt) och en översiktlig kunskap om gällande rättsregler på centrala rättsområden. I kursen utvecklar du även dina grundläggande färdigheter i arbete med lagtext och annat juridiskt material, samt övar dig i juridisk analys.

Förutom att få kunskaper på olika viktiga och centrala områden är kursens huvudsyfte att du till viss del skall förstå hur en jurist arbetar och resonerar. Du skall förstå hur olika rättsregler är uppbyggda och att man måste kunna tolka lagtext och rättsregler för att rätt kunna förstå vad som gäller i rättsligt hänseende. Detta är av avgörande betydelse för att du skall få stor nytta av kursen.

Undervisningen består av föreläsningar för att underlätta inläsning av kurslitteraturen. En juridisk problemlösningsmodell förklaras för att hjälpa dig att förstå det juridiska tankesättet. Träning på att tillämpa dina juridiska kunskaper ges på till de olika ämnesområdena kopplade övningstillfällen, varigenom du fördjupar dina inhämtade kunskaper och utvecklar förmågan att använda dessa praktiskt.

Vid övningstillfällenas problemlösning tränas din förmåga till juridisk analys samt presentation av och argumentation för olika lösningsalternativ. Kursen examineras genom en salstenta, varigenom studenterna i huvudsak får lösa olika juridiska problem och därigenom visa prov på att de tillgodogjort sig ovan nämnda kunskaper och färdigheter.

Detta är en kurs på fastighetsmäklarprogrammet. Vi använder det pedagogiska verktyget Canvas. Det får du tillgång till när du är registrerad på kursen. Där finns all löpande information samt PM och föreläsningsmaterial. 

Tanken är att du skall använda dig av kunskaperna från Jöken för att lättare kunna inhämta kunskaper på efterföljande kurser på det program du läser på.

Denna kurs ges som del av program:

Fastighetsföretagande Fastighetsförmedling

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt