Om kursen

Syftet med kursen är att studenten skall få grundläggande kunskaper i kemi som möjliggör fortsatta studier inom materialteknik, samt lyfter studentens förmåga att sätta upp utföra relevanta experiment. Speciellt fokus kommer ligga på kemiska bindningar, molekylstruktur, kemisk och fysikalisk jämvikt samt fasta tillståndets kemi.

Kursen består av teori (5 hp) samt laborationer (2.5 hp)

Kursmoment:

- Grundläggande kemiska begrepp och nomenklatur
- Enklare laboratoriearbete
- Atomers uppbyggnad och periodiska systemet
- Kemiska formler, reaktioner och stökiometri
- Gaser, vätskor och fasta faser
- Inter- respektive intramolekylära bindningar
- Termokemi
- Redoxreaktioner
- Kemisk jämviktslära
- Kemisk kinetik
- Fasta tillståndets kemi
- Ytkemi och nanomaterialkemi
- Metallers kemi och framställning
- Polymerkemi
- Halvledarmaterial

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment:

- Grundläggande kemiska begrepp och nomenklatur
- Enklare laboratoriearbete
- Atomers uppbyggnad och periodiska systemet
- Kemiska formler, reaktioner och stökiometri
- Gaser, vätskor och fasta faser
- Inter- respektive intramolekylära bindningar
- Termokemi
- Redoxreaktioner
- Kemisk jämviktslära
- Kemisk kinetik
- Fasta tillståndets kemi
- Ytkemi och nanomaterialkemi
- Metallers kemi och framställning
- Polymerkemi
- Halvledarmaterial

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 3c or Matematik D.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

TSstudent@mau.se