Om kursen

Kursen vänder sig till dig som är modersmålslärare. Kursen syftar till att ge kunskap om textanalys som redskap för att följa elevers språkutveckling i såväl ett första som andraspråksperspektiv. Praktiskt arbete kring språk och språkanalys såväl muntligt som skriftligt ingår. Kursen ger också deltagarna en bas för ett gemensamt lärarspråk inom området och utgör dessutom instrument för utvecklingssamtal.

Kursen har fem obligatoriska sammankomster dagtid och undervisningen är nätburen med campusförlagda träffar.

Kursinnehåll

I kursen behandlas frågor om processorienterade lärandemiljöer samt undervisningens villkor och utformning med fokus på modersmål och andraspråket. Kursdeltagarna lär sig använda analys av språket i elevers textproduktion som ett redskap för att bedöma dels hur långt eleverna hunnit i sin språkutveckling, dels hur lärar- och kamratstödet för den fortsatta språkutvecklingen kan utformas. I samband med detta studeras likheter och skillnader som föreligger i språkinlärning på modersmålet och andraspråket och sociokulturella aspekter i relation till lärande, språkutveckling och begreppsbildning. I kursen diskuteras också olika sätt att skapa språkutvecklande läromiljöer i undervisningen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

66% gymnasiebetyg – 34% högskoleprovet

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.