Om kursen

Under kursen får du grundläggande kunskaper om de problem som uppkommer vid analys av olika funktioner av flera variabler. Du får grundkunskaper i differential- och integralkalkyl för funktioner av flera variabler, samt lär dig analytiska metoder för att lösa praktiska problem såsom optimeringsproblem och volymberäkningar.

Kursinnehåll


- mängder i flera dimensioner
- funktioner av flera variabler, grafer, nivåkurvor, nivåytor
- kontinuitet, partiella derivator
- differentierbarhet, tangentplan, kedjeregeln, gradient, riktningsderivata
- Taylors formel, extrempunkter, lokala undersökningar
- funktionalmatriser, funktionaldeterminanter
- optimering, multipelintegraler, variabelbyte
- volymberäkningar och andra tekniska tillämpningar
- Greens formel
- kurv- och ytintegraler
- Gauss- och Stokes satser
- program/ämnesrelaterat projektarbete

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Analys, minst 15 hp och Linjär algebra med statistik, 7.5 hp, alt. Linjär algebra med tillämpningar, Linjär algebra 5hp.

Alternativt kursen MA101T Matematik och Naturvetenskap samt ytterligare minst 7,5 hp Analys.

Urval

Betyg 20%, Högskolepoäng 60%, Högskoleprov 20%

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursutvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.

Kontakt

För mer information om utbildningen:

TSstudent@mau.se