Om kursen

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskaper om statistiska metoder för att analyserar data, kunskaper om olika metoder inom försöksplanering, samt genomförande av statistiska undersökningar.

Kursinnehåll

Kursen omfattar:

- planering av urvals- och totalundersökningar
- metoder för datainsamling
- konstruktion av frågeformulär, feltyper i undersökningar
- grundläggande begrepp i försöksplanering
- beskrivande statistik
- skattningsteori, konfidensintervall, hypotesprövning
- enkel och multipel regression och korrelation
- sambandsanalys, chi2-metoden

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

TSstudent@mau.se