Om kursen

Kursen syftar till att studenten utvecklar en grundläggande kunskaper i mekanik och förbereds för vidare studier inom ämnen som hållfasthetslära, strömningslära och även fördjupande kurser på avancerad nivå.

Syftet är också att studenten skall kunna tillämpa vunnen kunskap i praktiskt ingenjörsarbete i designindustri och i mekanisk industri eller annan industri med mekanikrelaterade problemställningar. Kursen omfattar grundläggande begrepp inom mekanikens delar, statik och dynamik. Fokus är på beräkning av belastning för statiskt belastade kroppar och en introduktion till dynamiken.

Kursinnehåll

Kursen ger en översikt över mekanikens grundläggande begrepp för stela kroppar. Grundläggande komponenter såsom krafter och moment definieras och nyttjas i analys av strukturer. Mekanikens fundament, i rörelse och i jämvikt, förklaras och tillämpas på enkla strukturelement som stänger och balkar. Kursen omfattar också laborativa moment av vetenskapligt undersökande karaktär.

Kursen omfattar följande moment:

- kraft
- moment
- resultantsystem
- friläggningsdiagram
- jämvikt
- masscentrum
- strukturer
- plana fackverk
- friktion
- partikelkinetik
- Newtons lagar
- arbete och effekt
- kinetisk och potentiell energi
- rörelsemängd, rörelsemängdsmoment
- impuls, impulsmoment
- stelkroppsrotation
- masströghetsmoment
- harmoniska svängningar och resonansfenomen
- naturliga koordinater

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 3c eller Matematik D.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

TSstudent@mau.se