Om kursen

Syftet med kursen är att öka deltagarnas intresse och kompetens att använda närmiljön, med betoning på utomhusmiljön, i sin verksamhet/undervisning inom de naturvetenskapliga ämnen, de estetiska ämnena samt det matematiska undersökningslandskapet. Tonvikt läggs på platsens betydelse för lärandet och på kunskap om och övning i utomhusundervisningens didaktik. Kursen behandlar hur man kan inspirera barn och ungdomar till en lustfylld utveckling av begreppsförståelse och språkinlärning utifrån egna erfarenheter och upplevelser.

Kursinnehåll

Kursens tyngdpunkt ligger på kunskap om och övning i utomhusundervisningens didaktik i olika ämnen. Tonvikt läggs på platsens betydelse för lärandet. De naturvetenskapliga ämnena, matematik samt de estetiska ämnena har störst utrymme i kursen. Olika naturtyper studeras i sina sammanhang ute i naturen. Kursen behandlar hur man kan inspirera barn och ungdomar till en lustfylld språkinlärning och utveckling av begreppsförståelse utifrån egna erfarenheter och upplevelser.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).