Om kursen

Kursinnehåll

Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskaper om tekniska lösningar och tekniska system i samhället. Kursen syftar även till att studenten ska utveckla sina ämnesdidaktiska kunskaper avseende teknikutveckling och hållbar utveckling.

I kursen diskuteras tekniska lösningar som kan användas för att täcka människans primära behov samt förhållandet mellan teknikutveckling, samhällsutveckling och miljökonsekvenser.

Olika sätt att organisera teknikundervisning som utgår från elevernas närmiljö diskuteras samt hur arbetssätt och redovisningsformer kan varieras för att uppmuntra till kreativa och estetiska uttrycksformer.

Kursen utgår från sex av målen i Agenda 2030: Livsmedelsförsörjning och hållbart jordbruk, vatten och sanitet, städer, konsumtion och produktion, tillförlitlighet och hållbar energi samt klimatförändringar och dess konsekvenser.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 3b alternativt Matematik 3c, Naturkunskap 2 samt förkunskaper motsvarande 60 hp i en yrkesutbildning avsedd för undervisning, alternativt dokumentation som styrker ett års erfarenhet av arbete som undervisande lärare utan behörighetsgivande examen i någon av grundskolans årskurser 7-9, lägst halvtid under den senaste tvåårsperioden.

Urval

34% gymnasiebetyg - 34% högskoleprovet – 32% högskolepoäng

Kurslitteratur

Kursvärdering

almö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt