Om kursen

Syftet med kursen är att öka deltagarnas intresse och kunskap inom området digital teknik samt att diskutera hur undervisning inom området digital teknik kan utvecklas och genomföras i grundskolan.I kursen behandlas digital teknik utifrån olika perspektiv, exempelvis globala tekniska system, grundläggande programmering och digitala verktyg. Även etiska diskussioner kring risker och hur människor påverkas av digital teknik är en viktig del av kursen.

Kursinnehåll

Kursen har tydlig didaktisk karaktär och behandlar digital teknik samt de etiska frågeställningar som uppstår i samband med tillämpning av digital teknik.I kursen behandlas grundläggande programmering, datalogiskt tänkande samt begrepp och byggstenar som sekvens, iteration, villkor, variabel och funktion. I kursen ingår aktiviteter som syftar till att skapa, felsöka och utveckla programkod.

Styr- och reglerteknik i samhället diskuteras och tillämpas även praktiskt genom egna konstruktioner som programmeras.

I teknikutvecklingsarbete och för dokumentation används digital teknik, exempelvis digitala ritningar, simuleringar och presentationer.

Programmeringens funktion i tekniska system samt frågor kring hur digital teknik påverkar individ, samhälle och miljö är en central del i kursen.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 3b alternativt Matematik 3c, Naturkunskap 2 samt förkunskaper motsvarande 60 hp i en yrkesutbildning avsedd för undervisning, alternativt dokumentation som styrker ett års erfarenhet av arbete som undervisande lärare utan behörighetsgivande examen i någon av grundskolans årskurser 7-9, lägst halvtid under den senaste tvåårsperioden.

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).