Om kursen

Syftet med kursen är att öka deltagarnas intresse och kunskap inom området digital teknik samt att diskutera hur undervisning inom området digital teknik kan utvecklas och genomföras i grundskolan.I kursen behandlas digital teknik utifrån olika perspektiv, exempelvis globala tekniska system, grundläggande programmering och digitala verktyg. Även etiska diskussioner kring risker och hur människor påverkas av digital teknik är en viktig del av kursen.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 3b alternativt Matematik 3c, Naturkunskap 2 samt förkunskaper motsvarande 60 hp i en yrkesutbildning avsedd för undervisning, alternativt dokumentation som styrker ett års erfarenhet av arbete som undervisande lärare utan behörighetsgivande examen i någon av grundskolans årskurser 7-9, lägst halvtid under den senaste tvåårsperioden.

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt