Om kursen

Kursinnehåll

Kursen syftar till att studenten ska utveckla grundläggande kunskaper i teknik samt intresse för teknik och teknikutveckling. Kursen syftar även till att studenten ska utveckla ämnesdidaktisk kompetens för att undervisa i ämnet teknik.

Kursen behandlar teknikens uppgifter, funktion, utveckling och möjligheter. I kursen diskuteras drivkrafter för utveckling av tekniska lösningar, genusperspektiv på teknikutveckling och samband mellan teknikutveckling och samhällsutveckling.
Vardagliga tekniska lösningar tas upp med avseende på funktion, materialkännedom samt konsekvenser av teknikval utifrån hållbar utveckling. Även dokumentation och kommunikation med hjälp av teknikens begrepp och uttrycksformer ingår i kursen.

Olika sätt att organisera och genomföra teknikundervisning behandlas samt hur val av arbetssätt och arbetsformer kan stimulera elevgrupper av olika kön och etniskt ursprung till ökat intresse för teknik. Studenten genomför ett självständigt teknikutvecklingsprojekt där praktiskt arbete ingår och i detta sammanhang förs diskussioner om både möjligheter och risker so

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 3b alternativt Matematik 3c, Naturkunskap 2 samt förkunskaper motsvarande 60 hp i en yrkesutbildning avsedd för undervisning, alternativt dokumentation som styrker ett års erfarenhet av arbete som undervisande lärare utan behörighetsgivande examen i någon av grundskolans årskurser 7-9, lägst halvtid under den senaste tvåårsperioden.

Urval

34% gymnasiebetyg - 34% högskoleprovet – 32% högskolepoäng

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt