Om kursen

Kursinnehåll

Kursen erbjuder fördjupade studier av elementära funktioner. Vidare introduceras gränsvärdesbegrepp och kontinuitet, derivator och deras tillämpningar samt primitiva funktioner och integraler med tillämpningar. Kursen erbjuder även en orientering om analysens historiska utveckling som rörelsens och förändringens matematik. Användande av den matematiska analysens verktyg och begrepp utgör ett centralt moment i delkursen. Deltagaren arbetar med att lösa problem hämtade från sin egen vardag, skolans läromedel samt från tillämpningar inom natur- och samhällsvetenskap.

Räknare och datorprogramvara används för att stärka begreppsförståelsen inom såväl det egna lärandet som den egna undervisningen.

Under kursen granskas och värderas kritiskt läromedel i förhållande till styrdokument, olika synsätt på kunskap och lärande samt olika elevers förutsättningar och behov.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: NM178F-Matematik för lärare, åk 7-9, II. Eller motsvarande

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).