Om kursen

Kursinnehåll

I kursen fördjupas studierna i talteori, algoritmer samt induktion och rekursion. Även mängdlära, logik och grafteori studeras.



Vidare erbjuder kursen fördjupade kunskaper i att undersöka diskreta samband med hjälp av digitala verktyg, t ex med hjälp av kalkylprogram och grundläggande principer i programmering.

Speciell vikt läggs vid hur undervisning i diskret matematik kan ske inom gymnasiets kurser och hur denna matematiska gren leder till en rad viktiga tillämpningsområden och problemlösningsmetoder.

Under hela kursen är träning i problemlösning ett viktigt moment.

Deltagaren formulerar också själv diskreta problem, lämpliga att användas i egen undervisning. Problemen ska kunna lösas med användning av olika representationsformer, bl.a. programmering i Python.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: NM178F-Matematik för lärare, åk 7-9, II.

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).