Om kursen

Syftet med kursen är att fördjupa och bredda deltagarnas förståelse för matematisk analys. Fokus ligger dels på analysens olika metoder och dels på matematisk stringens och bevisföring. I kursen behandlas vidare hur matematisk analys kan användas för modellering i gymnasieskolan.

Kursen har två sammanhängande heldagsträffar på Campus (mitten av januari) samt ytterligare fem zoomträffar.

Kursinnehåll

Kursen erbjuder fördjupade kunskaper om funktionsklasser, gränsvärdesbegreppet och kontinuitet, derivator och deras tillämpningar, primitiva funktioner och integraler med tillämpningar samt Maclaurinutvecklingar. I kursen behandlas dessutom differentialekvationer av första och andra ordningen och deltagaren möter verkliga problem som kan modelleras med en differentialekvation. Funktioner av flera variabler introduceras och deltagarna får kunskap om partiella derivator och multipelintegraler.



Under hela kursen är praktiskt användande av den matematiska analysens verktyg och begrepp ett viktigt moment. I kursen betonas också vikten av matematisk stringens, t.ex. vid bevisföring.

Digitala hjälpmedel används för att stärka begreppsförståelsen för såväl det egna lärandet som den egna undervisningen.



Under kursen skapar och genomför deltagaren laborativa aktiviteter för gymnasieskolan inom områden med anknytning till kursinnehållet.

Dessutom förs en diskussion om ämnesinnehållets relevans för skolans matematik och de didaktiska implikationerna härav.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: NM192F-Grundläggande analys för ämneslärare.

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).