Om kursen

Kursen riktar sig till lärare som vill undervisa i matematik, årskurs 7-9. Kursen består av tre delkurser som har fokus på tal och mönster, geometri och mönster, respektive sannolikhetslära och statistik.

Kursen ges över två terminer på halvfart med en kombination av campus- och distansträffar. Varje termin har 4 digitala kurstillfällen och en campusträff som är två dagar i följd.

Matematik och ämnesdidaktik integreras i samtliga delkurser med syfte att ge en förståelse för matematiska begrepp, resonemang, metoder och bevis, samt hur dessa kan aspekter kan innefattas i undervisning. Kursen är den första av två kurser som riktar sig till dig som vill undervisa i matematik, årskurs 7-9. Den andra kursen är NM205F.

Kursinnehåll

.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 4 samt förkunskaper motsvarande 60 hp i en yrkesutbildning avsedd för undervisning, alternativt dokumentation som styrker ett års erfarenhet av arbete som undervisande lärare utan behörighetsgivande examen i någon av grundskolans årskurser 7-9, lägst halvtid under den senaste tvåårsperioden

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt