Om kursen

Syftet med kursen är att ge deltagarna förståelse för grundläggande begrepp och metoder inom algebra och funktionslära. Centralt är användning av problem och problemlösning för att utveckla elevers kunskaper och förståelse kring algebrans begrepp och metoder.

Kursen består av två heldagsträffar på campus och tre halvdagsträffar online.

Kursen är den andra av två kurser som riktar sig till dig som vill undervisa i matematik, årskurs 7-9. Den första kursen är NM204F.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 4 samt förkunskaper motsvarande 60 hp i en yrkesutbildning avsedd för undervisning, alternativt dokumentation som styrker ett års erfarenhet av arbete som undervisande lärare utan behörighetsgivande examen i någon av grundskolans årskurser 7-9, lägst halvtid under den senaste tvåårsperioden.

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt