Om kursen

Kursinnehåll

Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig kunskaper om vanligen förekommande forskningsdesign inom medicinsk vetenskap och omvårdnad samt dess filosofiska och vetenskapsteoretiska utgångspunkter. Kursen syftar även till att studenten fördjupar kunskap om forskningsetiska principer, akademiskt skrivande, och förmåga att formulera problemställningar av betydelse för hälso- och sjukvårdsforskning utifrån ett kritiskt analytiskt förhållningssätt.Kursen behandlar vanligt förekommande studiedesigner för kvalitativa och kvantitativa metoder. Dessa diskuteras i relation till tillämpning, styrkor och svagheter med särskilt fokus framställandet av kunskap utifrån perspektiven medicinsk vetenskap och omvårdnad. Inom ramen för forskningsprocessen ska studenten konstruera syfte och problemställningar av relevans för hälso-och sjukvårdsforskning särskilt medicinsk och omvårdnadsforskning. Slutligen tillämpas akademiskt skrivande vid framställandet av en projektplan.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Examen om minst 180 högskolepoäng i huvudämnet omvårdnad alternativt vårdvetenskap inklusive ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng

Urval

Högskolepoäng 100%

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut som föranleds av kursvärderingarna. Resultatet ska hållas tillgängliga för studenterna (HF1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

hsvagledning@mau.se