Om kursen

Syftet med kursen är att studenterna skall kunna planera, genomföra och försvara ett självständigt uppsatsarbete med utgångspunkt från en frågeställning av relevans för det sociala arbetets kunskapsområden.

Kursinnehåll

Examensarbetet innebär att studenterna tränar sig att systematiskt beskriva och analysera problemområden och frågeställningar som är relevanta för socialt arbete. Arbetet innefattar att formulera en vetenskaplig problemställning, planera och genomföra en vetenskaplig undersökning, sammanställa och presentera resultatet i form av en uppsats, samt att vid ett seminarium kritiskt granska en annan students uppsats. Efter uppsatsens färdigställande medverkar studenterna i ett seminarium där det egna arbetet skall försvaras. Det förutsätts ett aktivt deltagande vid de seminarier då övriga kursdeltagares arbeten diskuteras.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat i kurserna: SC611D, Socialt arbete: Social utsatthet och förändringsprocesser i perspektiv, 15 hp, SC614B, Socialt arbete: Det sociala arbetets villkor och organisering, 15 hp, och SC612B, Socialt arbete: Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 15 hp.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att två kursvärderingar genomförs. En formativ kursvärdering (s.k. temperaturtagning) görs efter halva kursen. Denna sammanställs och återkopplas till studenterna snarast möjligt. En summativ kursvärdering genomförs efter kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt

För mer information om utbildningen:

hsvagledning@mau.se