Om kursen

Kursinnehåll

Kursen introducerar studenten till aktuell forskning och teorier inom migrationsfältet, särskilt i förhållande till socialt arbete. Ett transnationellt perspektiv på migration diskuteras och sätts i en samtida kontext. Studenten analyserar postkoloniala och intersektionella perspektiv samt kategoriseringar kopplade till gräns- och medborgarsskapsteorier. Såväl svensk som internationell migrationspolitik analyseras i relation till det sociala arbetets praktik och människors levnadsvillkor. Det sociala arbetets roll sett ur ett etiskt perspektiv i den svenska välfärdsstaten undersöks. Slutligen diskuteras praktiska erfarenheter som rör socialt arbete och migration.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Socionomexamen eller kandidatexamen omfattande minst 180hp inklusive ett examensarbete omfattande 15hp inom socialt arbete, folkhälsovetenskap, psykologi, sociologi, statsvetenskap, pedagogik, genusvetenskap, kriminologi eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

hsvagledning@mau.se