Om kursen

Kursinnehåll

Kursen behandlar medicinska sjukdomstillstånd utifrån omvårdnadsprocessen. Vidare behandlas patofysiologi, symtom, diagnostik, prognos, medicinsk behandling, farmakologi samt avancerad medicinsk omvårdnad inom sluten och primärkommunal vård. Kursen innefattar även tillämpningsövningar som patientmonitorering och akuta medicinska åtgärder enligt S-ABCDE konceptet.

Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskaper i avancerad medicinsk vård och omvårdnad vid medicinska sjukdomar och sjukdomstillstånd hos patienter inom sjukhusvård och primärkommunal vård utifrån ett forskningsanknutet förhållningssätt och ett samhällsperspektiv.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp, som inkluderar ett självständigt arbete om 15 hp, yrkesverksamhet som legitimerad sjuksköterska motsvarande ett års tjänstgöring.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt