Om kursen

I kursen får du möjlighet att utveckla din förmåga att handleda lärarstudenter och bedöma deras yrkeskunnande. Tillsammans med övriga kursdeltagare diskuterar du handledarens olika roller och hur olika samtalsmetoder och handledningsstrategier kan användas och problematiseras. I kursen behandlas hur olika nivåer av yrkeskompetens kan identifieras och bedömas och du ges möjlighet att utveckla din förmåga att kommunicera både formativ och summativ bedömning.

HT24

Hösten 2024 erbjuds kursen

- för förskollärare på distans - anmälningskod 46157
- för övriga lärarkategorier (Fh, F-3, 4-6, 7-9, Gy, Yrk) på distans \- anmälningskod 46158

Utlokaliserad handledarkurs - för mer info vänligen kontakta vfu samordnare i din kommun

Utöver en kortare introduktion genomförs fyra kurstillfällen under utbildningsperioden.

Kursinnehåll

Kursen syftar till att kursdeltagaren utvecklar förmågan att handleda lärarstudenter och bedöma deras utveckling av yrkeskunnande.

I kursen problematiseras och diskuteras handledarens roll, olika samtalsmetoder och handledningsstrategier samt dess konsekvenser. För att synliggöra relationen mellan teoretiskt och praktiskt yrkeskunnande analyseras undervisningssituationer med hjälp av didaktisk analys. I kursen behandlas vad som kännetecknar lärarkvalitet och yrkeskunnande. Kursdeltagarna ges möjlighet att diskutera formativa bedömningspraktiker i handledningsprocessen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Akademisk yrkesexamen för undervisningssektorn

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt