Om kursen

Specialpedagogik – en gemensam kurs för all personal i förskolans och skolans olika verksamheter som möter barn och elever i behov av stöd. Kursen syftar till att de studerande utvecklar sina pedagogiska och didaktiska kunskaper om hur man skapar och utvecklar goda lärandemiljöer. Olika perspektiv på barn och unga i behov av stöd granskas och analyseras. Begrepp som inkludering och normalitet problematiseras med utgångspunkt i den egna förskolans/skolans verksamhet. I kursen ges utrymme för studenterna att utveckla en reflekterande hållning samt att fördjupa sin förståelse för hur det egna förhållningssättet påverkar lärandemiljön. Undersökande dagar i verksamheten ingår i kursens uppgifter. Kursen ger grundläggande kunskaper inom det specialpedagogiska fältet.

Kursinnehåll

I kursen behandlas grundläggande begrepp och perspektiv inom det specialpedagogiska fältet som relateras till verksamheter för barn och unga. Olika aspekter på barn och unga i behov av stöd granskas och analyseras. Begrepp som inkludering och normalitet problematiseras med utgångspunkt i den egna förskolans/skolans verksamhet. Det innebär bland annat att studenten granskar specialpedagogiska insatser utifrån organisations-, grupp- och individnivå samt föreslår och motiverar proaktiva insatser.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).