Om kursen

Kursen syftar till att studenterna fördjupar sin förståelse för vetenskapsteoretiska perspektiv, forskningsprocess samt pedagogik som forskningsområde.

Kursinnehåll

I kursen studeras och diskuteras pedagogisk nationell och internationell forskning och de kritiska frågor som aktualiseras i förhållande till utgångspunkter och forskningsprocess.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

En yrkesexamen avsedd för undervisning om minst 90 hp med/samt ett självständigt arbete om 15 hp

Eller

En yrkesexamen avsedd för undervisning om minst 180 hp med/samt ett självständigt arbete om 15 hp

Eller

En kandidatexamen i pedagogik med/samt ett självständigt arbete om 15 hp

Eller

En studie- och yrkesvägledarexamen med/samt ett självständigt arbete om 15 hp

Urval

Högskolepoäng 100%

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).