Om kursen

I huvudområdet pedagogik är lärarprofessionen och pedagogiskt ledarskap centrala studieobjekt liksom undervisning och lärande i formella och informella sammanhang.

Kursen syftar till att du ska utveckla kunskaper och förmågor i riktning mot en ökad professionell och vetenskaplig kompetens. Du ska identifiera, formulera och analysera problem utifrån fördjupade insikter i forskning inom pedagogik med inriktning mot undervisning, lärande och pedagogiskt ledarskap samt i dialog med andra presentera på vilka sätt resultaten bidrar till kunskapsutveckling i relevanta nationella och internationella sammanhang.

Kursen kommer att genomföras på sen eftermiddag/kvällstid

Kursinnehåll

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla kunskaper och förmågor i riktning mot en ökad professionell och vetenskaplig kompetens. Studenterna ska identifiera, formulera och analysera problem utifrån fördjupade insikter i forskning inom pedagogik med inriktning mot undervisning, lärande och pedagogiskt ledarskap samt i dialog med andra presentera på vilka sätt resultaten bidrar till kunskapsutveckling i relevanta nationella och internationella sammanhang.

I kursen planerar och genomför studenten självständigt en pedagogisk undersökning utifrån fördjupade insikter i forskning inom det valda området. Det handlar om att välja och motivera ett utifrån vald problemställning lämpligt teoretiskt, metodiskt och forskningsetiskt angreppssätt, men också systematiskt kunna analysera och tolka insamlat datamaterial i enlighet med vetenskaplig praxis. Resultatet av studien sätts in i relevanta nationella och internationella sammanhang gällande kunskapsutveckling inom pedagogik med inriktning mot undervisning, lärande och pedagogiskt ledarskap. Studenten lägger fram sitt arbete vid ett seminarium och opponerar även på ett annat motsvarande arbete.Arbetet ska vara försett med abstract/sammanfattning på engelska. Efter seminariet framställer studenten en poster på engelska, vilken innehåller undersökningens centrala delar. Postern utgör i sin tur underlag för en tänkt presentation av studien i ett internationellt sammanhang.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Genomgången kurs: SO660F Pedagogik: Perspektiv på forskning, 7,5 hpEllerGodkänd kurs: SO653F Pedagogik: Perspektiv på forskningsöversikter, 15 hpFör båda ovanstående alternativ krävs även godkänd kurs: SO654F Pedagogik: Självständigt arbete I, 15 hp eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt