Om kursen

I huvudområdet pedagogik är lärarprofessionen och pedagogiskt ledarskap centrala studieobjekt liksom undervisning och lärande i formella och informella sammanhang.

Kursen syftar till att du ska utveckla kunskaper och förmågor i riktning mot en ökad professionell och vetenskaplig kompetens. Du ska identifiera, formulera och analysera problem utifrån fördjupade insikter i forskning inom pedagogik med inriktning mot undervisning, lärande och pedagogiskt ledarskap samt i dialog med andra presentera på vilka sätt resultaten bidrar till kunskapsutveckling i relevanta nationella och internationella sammanhang.

Kursen kommer att genomföras på sen eftermiddag/kvällstid

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Genomgången kurs: SO660F Pedagogik: Perspektiv på forskning, 7,5 hp

Eller

Godkänd kurs: SO653F Pedagogik: Perspektiv på forskningsöversikter, 15 hp

För båda ovanstående alternativ krävs även godkänd kurs: SO654F Pedagogik: Självständigt arbete I, 15 hp eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.

Kontakt