Om kursen

Kursen syftar till att studenterna fördjupar sina kunskaper om barns och ungas språkutveckling, samt utvecklar kompetens att pedagogiskt kartlägga språklig förmåga och genomföra pedagogiska åtgärder för att förebygga språkliga svårigheter. Vidare syftar kursen till att studenterna utvecklar sin förmåga att ge stöd och vägledning till kolleger i den pedagogiska verksamheten

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Fullgjorda studier om minst 60 hp i en utbildning som leder till en Specialpedagog- eller en Speciallärarexamen.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt