Om kursen

Kursinnehåll

Kursen syftar till att studenterna fördjupar sina kunskaper om barns och ungas språkutveckling, samt utvecklar kompetens att pedagogiskt kartlägga språklig förmåga och genomföra pedagogiska åtgärder för att förebygga språkliga svårigheter. Vidare syftar kursen till att studenterna utvecklar sin förmåga att ge stöd och vägledning till kolleger i den pedagogiska verksamheten.

Barns språkutveckling belyses ur ett språkvetenskapligt perspektiv med avseende på språklig form, innehåll och användning samt ur ett sociokulturellt perspektiv avseende samspelet mellan individ och miljö. Med typisk språkutveckling som bakgrund görs jämförelse med, och analys av, försenad eller annorlunda språkutveckling. Olika sätt att följa och bedöma språklig och kommunikativ utveckling belyses liksom evidensbaserade metoder för att stödja språk- och kommunikationsutvecklingen i förskola och skola. Lärmiljöns betydelse för språkutveckling diskuteras, både avseende fysisk miljö, språkutvecklande arbetssätt, och pedagogernas interaktion med barnet/ungdomen och olika sätt att observera lärmiljön med fokus på förutsättningar för språkutveckling exemplifieras.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Fullgjorda studier om minst 60 hp i en utbildning som leder till en Specialpedagog- eller en Speciallärarexamen.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).