Forskargruppen Barndom och pedagogik (Childhood and Education) fokuserar på en mångfald av frågor som berör barndom och utbildning. Forskarna är intresserade av barns livsvillkor, både idag, historiskt, i Sverige och globalt.

Forskargruppen intresserar sig för hur olika aktörer och institutioner bidrar till att forma barns liv –föräldrar, lärare, förskollärare och fritidslärare –familjen, skolan och förskolan, och hur barn förhåller sig till detta formande, samt själva formar sina liv.

Forskningens centrala utgångspunkter

  • Barns intressen och rättigheter
  • Synen på barnen som aktiva och kompetenta

Forskningsområden

Forskningen erbjuder kritiska perspektiv på barn, barndom och utbildning genom att belysa områden som:

  • Barn och digitala medier i fritidshemmet
  • Barns kultur och villkor för identitetsskapande
  • Förskolans möte med miljö-och klimatförändringar
  • Barns erfarenheter av migration och integration
  • Perspektiv på lek
  • Samverkansfrågor inriktade på pedagogik och didaktik
  • Specialpedagogiska frågeställningar