Fakta

Kontaktperson:
Johan Fhager
Finansiär:
  • Hudkliniken SUS Malmö
Ansvarig vid Mau:
Johan Fhager
Projektmedlemmar vid Mau:
Externa projektmedlemmar:
  • Karin Örman (Västra Götalandsregionen) – huvudhandledare
  • Åke Svensson (Institutionen för Dermatologi och Venereologi – Lunds universitet och Skånes Universitetssjukhus) – handledare
Samarbetspartners:
  • Hudkliniken SUS Malmö
  • Department of dermatology & venereology
Projektperiod:
01 september 2018 - 01 september 2026
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

Alopecia areata (AA) är en autoimmun sjukdom inom hudsjukvården med oklar etiologi som medför hårförlust på grund av en kronisk hårfollikel-inflammation. AA anses även vara en psykosomatisk sjukdom där psykologiska faktorer är triggers samt vidmakthåller sjukdomen. Håravfallet vid AA kan drabba mindre områden till ett totalt håravfall och kan förlöpa i skov.

Det finns en stor samstämmighet i att distress, stressorer och immunologiska faktorer är verksamma i skeendet. Ett samband mellan psykologiska faktorer och AA är inte fullständigt utrett men enskilda variabler som:

  • ångest
  • depression
  • stigmatisering
  • stressorer 
  • immunologiska faktorer

styrker den psykosomatiska hypotesen. Patienter med AA har ett psykologiskt och socialt lidande samt visar symptom på psykologisk upplevd stress, s.k. distress kopplat till tillståndet. En del av denna grupp av patienter kopplar även håravfallet till negativa livshändelser s.k. stressorer, eller till långvarig distress. Det finns också kliniska beskrivningar av att håravfallet börjat efter en personlig förlust.

Patienter berättar även om svåra situationer i form av stigmatisering och svårigheter att acceptera sjukdomen. Syftet är att undersöka psykologiska variabler, stressorer, alexitymi och stigmatisering hos personer med AA. Det övergripande syftet är att bidra med ökad kunskap och förståelse för personer som lider av AA samt förbättra omvårdnaden av patientgruppen.