Forskningen inom vårdvetenskap är flervetenskaplig och omfattar det mänskliga livets alla skeenden, men även vårdarbetets organisation och praktik. Vid Malmö universitet bedrivs den vårdvetenskapliga forskningen inom sex olika områden med målsättningen att bidra till en jämlik vård och hälsa.

Ämnesbeskrivning

Vårdvetenskap är ett flervetenskapligt ämne där en del utgörs av omvårdnad med fokus på hälsa, vård, promotion och prevention för olika grupper av människor i samhället.

Vårdvetenskap sträcker sig från livets början fram till ålderdomen, döendet och döden och innefattar:

 • kunskap om livet med funktionsnedsättning
 • långvarig sjukdom
 • fysisk och psykisk hälsa.

Ämnet innefattar även vårdarbetets organisation, vårdutbildningarnas förutsättningar och evidensbaserad praktik. Vårdvetenskap är således omfattande med tydligt fokus på personcentrering där personers/patienters perspektiv och delaktighet i olika vård- och omsorgssammanhang betonas. Forskningen bedrivs inom sex olika fokusområden.

Forskningsområden inom vårdvetenskap

Barn och familjers hälsa

Forskningen fokuserar på främjande av hälsa och förebyggande av ohälsa för:

 • gravida kvinnor
 • barn, ungdomar och deras familjer.

Tidigare studier har till exempel behandlat övervikt hos förskolebarn, näring bland friska förskolebarn, barns självrapporterade återhämtning efter operation och unga vuxna med inflammatoriska tarmsjukdomar utifrån olika perspektiv såsom procedurer inför undersökningar.

Gruppen är även involverad i forskning med syfte att undersöka om utökade hembesök för barnfamiljer, där flera professioner samverkar, är till nytta för hälsa.

Gruppen arbetar dessutom med:

 • sexuell hälsa hos ungdomar och unga vuxna med inflammatorisk tarmsjukdom
 • sexualundervisning i skolan
 • ungdomars hälsorelaterade livskvalité samt deras upplevelse av våld i ett globalt perspektiv.

Ett annat viktigt område är barns smärta under sjukhusvistelse och professionens attityder till barns smärta, även här med datainsamling pågående internationellt.

Kontaktperson

Biträdande professor Ann-Cathrine Bramhagen

Pedagogik och profession

Forskningsområdet Pedagogik och Profession (CLEP) fokuserar på pedagogiska och didaktiska frågeställningar inom högre utbildning för hälso-och sjukvårdens professioner. Det innebär att vårdutbildningarnas förutsättningar, processer och resultat samt vårdarbetets organisation, kunskapsbehov och kunskapsanvändning inom vården och dess utbildningar är centrala.

Forskningsfrågorna syftar till att undersöka, utvärdera och kritiskt granska pedagogiskt innehåll, modeller och teorier med särskilt fokus på studenter och samarbetsformer för lärande både inom professionen och interprofessionellt.

Inom gruppen studeras även hur professionell kunskap och kompetens formas, omformas och utvecklas i relation till utbildning, yrkesliv och föränderliga krav från det omgivande samhället.

Sammanfattningsvis syftar forskningsområdet till att utforska skilda strategier för lärande och därmed bidra till evidensbaserad didaktisk kunskap.

Kontaktperson

Professor Elisabeth Carlson

Äldres hälsa

Åldrandet är en naturlig process där äldre personer kan drabbas av flera komplexa hälsotillstånd som påverkar det dagliga livet. Segregationen i det multikulturella samhället är påtagligt och befolkningen 65 år och äldre ökar vilket kräver nyare vårdformer som behöver utvärderas. Målet är att uppnå god hälsa och vård på lika villkor för äldre personer oavsett boendeform genom att initiera en evidensbaserad och säker omvårdnad och vård av hög kvalitet i syfte att undvika vårdskada och sjukhusinläggning.

Forskningen inom området äldres hälsa genomförs i samverkan med det omgivande samhället och syftar till att stödja en jämlik och säker hälso- och sjukvård vid livets slut, samt bidra till hållbar förändring av betydelse för äldre personer och deras närstående.

Kontaktperson

Universitetslektor/Studierektor Mariette Bengtsson

Psykisk hälsa

Psykisk ohälsa är ett växande problem i Sverige. Vår forskning strävar efter att bidra till jämlik evidensbaserad vård och säker omvårdnad för patienter med psykisk sjukdom. Forskningsområdet omfattar psykiatri, socialpsykiatri, psykosomatik samt berör socialt arbete och kriminologi. Vi forskar om:

 • suicidprevention
 • våld under ett livsförloppsperspektiv
 • omvårdnad vid beroendesjukdom
 • psykosomatik
 • bedömningsinstrument för säker vård och omsorg

Vi använder tidsgeografi i olika sammanhang för att beskriva individens livshistoria. Tidsgeografi, GeoLifeGraph®, är en innovativ metod för att främja hälsa och för att förebygga psykisk ohälsa.

Kontaktperson

Universitetslektor Charlotta Sunnqvist

Fysisk hälsa

Forskningen inom området fysisk hälsa genomförs i samverkan med det omgivande samhället. Forskningen syftar till att stödja jämlik hälsa och vård, samt bidra till hållbara förändringar av betydelse för personer som drabbats eller riskerar att drabbas av fysisk ohälsa samt deras närstående. Forskningen fokuserar på:

 • Förbättringskunskap och implementering som bidrar till evidensbaserad praktik avseende riskbedömning och förebyggande av fysisk ohälsa, ex PROSENIOR, implementering av arbetsprocess enligt Senior Alert.
 • Prevention som innefattar förebyggande åtgärder för att förhindra försämring vid fysisk ohälsa samt forskning om förmåga att skaffa, förstå och använda hälsoinformation.
 • Screening som fokuserar på upplevda psykosociala konsekvenser i samband med screening för potentiellt livshotande sjukdomar.
 • Hälsofrämjande stöd som omfattar erfarenheter av att leva med fysisk ohälsa utifrån personens och närståendes perspektiv samt forskning om stöd som kan bidra till återhämtning och fysisk hälsa.

Kontaktperson

Universitetslektor Malin Axelsson

Jämlikt hälsofrämjande

Forskningsområdet jämlik hälsa, ProHEQ (Promotion Health Equity/equality) problematiserar hur jämlik hälsa är relaterat till olika faktorer såsom genus, maktstrukturer/egenmakt och hälsopromotion. Eftersom flera av dessa faktorer samverkar med varandra arbetar forskargruppen med att skapa en tillämpbar (konceptuell och etisk) modell för jämlik hälsa. 

Modellen ska skapa förståelse för hur likvärdiga villkor kan relatera till förändringar i hälsa och livskvalitet. Forskningen sker alltid i samarbete med olika samverkanspartners, medborgare och patienter.

Målet för forskningen är att utifrån modellen utveckla interventioner som ger effekter i samhället, hos vårdprofessioner och i hälso- och sjukvårdssystemet.

Kontaktperson

Universitetslektor Margareta Rämgård

 

Forskare, publikationer och projekt inom ämnet

Totalt antal träffar: 48
Totalt antal träffar: 29

Forskarutbildning

Malmö universitet har forskarutbildning i vårdvetenskap.

Läs mer om forskarutbildning i vårdvetenskap