Fakta

Kontaktperson:
Anette Gjörloff Wingren
Finansiär:
  • KK-stiftelsen
Ansvarig vid Mau:
Zdenka Prgomet
Externa projektmedlemmar:
  • Helena Tassidis - Kristianstad högskola
  • Celia Cabaleiro Lago - Kristianstad högskola
  • Leon Brokken - Kristianstad högskola
  • Jenny Persson - Umeå Universitet
Samarbetspartners:
  • My Hedhammar - Kungliga Tekniska Högskolan och Spiber AB
  • Malin Kele - BioLamina
Projektperiod:
03 juli 2023 - 31 december 2026

Om projektet

Kolorektalcancer är den tredje vanligaste orsaken till cancerrelaterad död i världen och prognosen för metastaserande kolorektalcancer är dålig. Vanliga cellodlingsmetoder idag utgörs av s.k. monolager odlingarna i 2D, vilka inte tillräckligt bra representerar interaktionerna in vivo mellan kolorektalcancer celler och andra beståndsdelar i cellernas 3D miljö. Extracellular matrix (ECM) omfattar celltyper såsom immunceller, cancerassocierade fibroblaster and andra stroma celler. Utvecklingen av säkra och effektiva läkemedel hindras just nu av dålig prediktionsäkerhet i de existerande prekliniska djurmodellerna, vilket kan leda till att utvecklingen av lovande läkemedelskandidater under klinisk prövning misslyckas. Det är därför nödvändigt att utveckla fysiologiskt relevanta modeller, som ger representativa resultat.

Även ECM spelar en viktig roll för 3D-odlade celler, och kan öka likheterna med in vivo förhållanden, dvs cellmorfologi, cellpolaritet, protein-, biomarkör- och genuttryck. Lamininer i ECM är inblandade i många steg i cancerutvecklingen och uttrycket av laminingener har visat sig ha prognostiskt värde vid olika typer av cancerformer, även för kolorektalcancer. Lamininer och rekombinant silke, BioSilk kommer i det här projektet att användas för att bygga upp och utveckla optimerade protokoll för att utvärdera komplexa 3D modeller av kolorektalcancer.

Vi kommer att jämföra BioSilk-odlade kolorektalkulturer i 3D med 2D-kulturer, både med och utan biolaminin. Till dessa odlingar kan supportceller tillsättas och resultatet utvärderas. Två företag inom life science kommer att tillsammans med totalt fyra akademiska grupper genomföra projektet med sin samlade expertis genom att utveckla protokoll, utföra avancerade kolorektalcancer cellodlingar och använda nya behandlingsmetoder på dessa.

Resultaten kommer att kommuniceras och spridas till forskargrupper, företag, studenter, läkare och samhället. Resultaten i studien kommer att ge värdefulla verktyg för andra forskargrupper som odlar cancerceller samt för kliniker och företag som utvecklar läkemedel, då vi avser att modellen ska kunna erbjudas och användas av andra aktörer.