Forskningsämnet biomedicinsk laboratorievetenskap/teknologi består av två huvuddelar. Biomedicinsk laboratorievetenskap som är en flervetenskaplig disciplin som innefattar både ett teoretiskt och laborativt kompetensområde. Fokus ligger på utveckling av metoder för att undersöka biologiska material och funktioner. Biomedicinsk teknologi är den vetenskap som stöder produkt- och teknikutveckling inom det biomedicinska området. Inom området studeras medicinska och biologiska förlopp på mikro-, nano- och molekylär nivå.

Forskningen är flervetenskaplig och mångfacetterad och omfattar inriktningar mot biokemi, immunologi och cellbiologi men också förståelse för samspelet mellan ytor och biologiskt material studerade med ett fysikalisk-kemiskt angreppssätt. Det finns även starka inslag av farmaci, bland annat formulering och läkemedelsstabilitet. Vidare ingår moment av klinisk fysiologi, materialvetenskap, biofysik, nanoteknologi, sensorteknologi och biomimetisk kemi.

Ytor och biologiska barriärer

Forskningsämnet inbegriper molekylär och cellulär interaktion vid ytor. Studier av biologiska barriärer, det vill säga molekylär struktur vid växelverkan i exempelvis tarm, hud och artärväggar, och transporten genom dessa, är ett centralt tema. Kunskapen ger en bas för utveckling av ny biomedicinsk teknologi som direkt eller indirekt låter sig göras genom att modifiera inbindning, struktur, aktivitet och association av biomolekyler vid gränsytor samt deras växelverkan med celler.

Utveckling av medicinska redskap och tekniker

Här utvecklas bland annat medicinska redskap och tekniker som kan användas för att studera, diagnostisera eller behandla sjukdomar och andra hälsotillstånd, ett exempel är framställning av artificiella antikroppar med imprinting- teknik.

Kunskapsfält och metodiker

Centrala kunskapsfält och metodiker inom forskningsämnet biomedicinsk laboratorievetenskap/teknologi är:

  • yt- och kolloidkemi
  • biokemi
  • biofysik
  • materialvetenskap
  • supramolekylär kemi
  • nanoteknologi
  • sensorteknologi
  • bioelektronik
  • ytanalysmetoder
  • avancerad mikroskopi

samt spridningstekniker och tomografi ofta i samverkan med storskaliga forskningsanläggningar internationellt och i Sverige.

Forskare, publikationer och projekt

Totalt antal träffar: 21
Totalt antal träffar: 15

Forskarutbildning

Malmö universitet har forskarutbildning i biomedicinsk vetenskap.

Läs mer om forskarutbildningsämnet