Fakta

Kontaktperson:
Josepha Wessels
Finansiär:
  • Vetenskapsrådet
Ansvarig vid Mau:
Josepha Wessels
Samarbetspartners:
  • Andrea Spehar – Göteborgs universitet (projektledare)
  • Mine Eder - Koc University
  • Ellen Lust – Göteborgs universitet
  • Kristen Kao – Göteborgs universitet
  • Isabell Schierenbeck – Göteborgs universitet
  • Yarmouk universitet
Projektperiod:
02 september 2019 - 01 september 2025

Om projektet

De stora flyktingströmmarna i världen aktualiserar många frågor om migration och integration. Städer är oftast en första kontaktpunkt för nyanlända flyktingar och migranter och en väl fungerande integrationspolitik har stor betydelse för migranternas välbefinnande och en hållbar stadsutveckling.

Städer måste arbeta för att säkerställa en långsiktig integration av nya medborgare som annars riskerar att hamna utför samhället utan tillgång till arbetsmarknaden, bostäder, sjukvård eller utbildning. I tider av stor migration sätts ofta en stor press på städer att leverera samhällstjänster så att flyktingars behov tillgodoses. Detta forskningsprogram bidrar med ny kunskap om politiska och sociala möjligheter och begränsningar för urban integration genom att analysera effekterna av olika integrationspolitiska styrningsmodeller och sociala relationer i tre städer: Göteborg (Sverige), Adana (Turkiet) och Irbid (Jordanien). Urvalet av städer bygger på de olika politiska, ekonomiska och sociala förutsättningar i att hantera invandring samt den gemensamma erfarenheten av stor syrisk flyktinginvandring sedan 2014.

Ny kunskap för inkluderande städer

Inom migrationsforskningen har frågor kring integration och segregation i ett urbant sammanhang fått alltmer ökad betydelse. Detta interdisciplinära program kommer att leverera högkvalitativa forskningsresultat som förbättrar svensk, turkisk och jordansk invandringspolitik och policy på stadsnivå. Programmet kommer att bidra med ny kunskap om förutsättningarna för att skapa inkluderande städer både på kort och långt sikt.

Forskningsprogrammet utvidgar och stärker kunskapen om integration och social sammanhållning i städerna, förbättrar jämförbarheten av insamlad data och ökar teoretisk kunskap om politisk styrning och social samanhållning kopplad till flyktingmigration.

Programmet ställer följande forskningsfrågor: På vilket sätt varierar integrationspolitiska och sociala institutioner för att hantera flyktinginvandring i de tre städerna? Hur påverkar dessa institutioner flyktingarnas tillgång till social välfärd? Hur påverkar dessa institutioner flyktingarnas integration och relationer till den inhemska befolkningen? För att besvara dessa frågor använder sig forskningsprogrammet av både kvantitativa (surveys, experiment) och kvalitativa metoder (elitintervjuer och intervjuer med flyktingar, policydokument, fokusgrupper samt etnografiska fältstudier).

Internationellt samarbete inom olika forskningsdiscipliner

Programmet är ett internationellt samarbetsprogram som samlar forskare från Sverige, Turkiet, Jordanien och USA. Centrum för Global Migration (CGM) vid Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet, är värd för programmet, i nära samarbete med programmet för Styrning och lokal utveckling (GLD), vid statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, Konst, Kommunikation och Kultur (K3), Malmö universitet och Migration Research Institute (MiReKoc), det ledande migrationscentret i Turkiet. De deltagande forskarna i konsortiet kommer från olika forskningsdiscipliner (statsvetenskap, freds- och utvecklingsstudier, socialantropologi och geografi) med olika metodologiska utgångspunkter (stora N-studier, experimentell forskning, elitundersökningar, etnografisk forskning och VR-teknik) och med stor erfarenhet av att arbeta i olika politiska kontexter (Syrien, Turkiet, Jordanien, Israel, Sverige).

Sammantaget ger forskningsprogrammet konsortiet möjlighet att bedriva och genomföra forskningsprojekt som tar sig an komplexa samhällsutmaningar som migration och integration. Konsortiets omfattande internationella och lokala nätverk möjliggör att sprida forskningsresultat till ett brett nätverk av lokala, regionala, nationella och internationella aktörer inom migrationsområdet, förutom forskarsamhället, t ex. politiker, tjänstemän, civila samhället, flyktingorganisationer och media. Forskningen kommer att genomföras i samarbete med praktiker i syfte att gemensamt få fram ny kunskap som kan vara till nytta för exempelvis grupper och nätverk i det civila samhället och icke-statliga organisationer liksom kommunala verksamheter.