Fakta

Kontaktperson:
Björn Sundmark
Finansiär:
  • Vetenskapsrådet
Ansvarig vid Mau:
Björn Sundmark
Externa projektmedlemmar:
  • Åsa Warnqvist – Svenska barnboksinstitutet
  • Maria Andersson – Stockholms universitet
  • Olle Widhe – Göteborgs universitet
Projektperiod:
01 januari 2024 - 31 december 2027
Forskningsämne:

Om projektet

Svensk Läraretidnings förlag var ett av de första svenska bokförlagen med huvudsyfte att ge ut barn och ungdomsböcker och förlagets utgivning av bokserien Barnbiblioteket Saga är en av de största läsfrämjande satsningarna genom tiderna i Sverige. Barnboksförlag utformar ofta böckerna för att både locka vuxna köpare och passa unga läsare. Förlagens betydelse för barnboksutgivning och läsfrämjande historiskt sett är emellertid ett till stora delar outforskat område då materialet för sådana studier ofta är svåråtkomligt och oordnat.

Detta projekt tar sin utgångspunkt i det omfattande Sagaarkivet efter Svensk Läraretidnings förlag som finns bevarat vid Svenska barnboksinstitutet i Stockholm. Sagaarkivet är unikt såtillvida att det sammantaget ger inblick i hur en barnboksredaktion arbetade under cirka sjuttio års tid. Förlaget sparade inte bara styrelseprotokoll, ekonomiska handlingar, brev och manuskript, utan också dokument som detaljerat beskriver den redaktionella processen, spaltkorrektur, lektörsutlåtanden och anteckningar. Detta arkivmaterial kan väsentligt fördjupa vår förståelse av hur svensk barnboksmarknad fungerade och av läsandets demokratiska utbredning under 1900-talet.

Syfte

Projektets syfte är att med utgångspunkt i Sagaarkivet undersöka vilka redaktionella strategier och praktiker som möjliggjorde förlagets långvariga framgång.

Undersökningen kommer att utgå från följande övergripande frågeställningar:

  1. Hur påverkar förändringar i redaktionens arbetsformer och sammansättning utgivningen över tid?
  2. I vilken mån anpassas översättningar, bearbetningar och val av publikationsformer till bokmarknadens förändringar?
  3. På vilka sätt utformas redaktionens strategier efter de tilltänkta mottagarna?

Ur ett bredare förlags- och bokmarknadshistoriskt perspektiv kan en undersökning av det redaktionella arbetet med Barnbiblioteket Saga ge en fördjupad bild av de estetiska och pedagogiska idéer som kännetecknar svensk barnboksutgivning och synen på läsning.