Fakta

Kontaktperson:
Hanna Hofverberg
Finansiär:
  • Vetenskapsrådet
Ansvarig vid Mau:
Hanna Hofverberg
Projektmedlemmar vid Mau:
Externa projektmedlemmar:
  • Leif Östman Uppsala University
  • Chris Shilling University of Kent UK
  • Jim Garison Virgina Tech USA
  • Katrien Van Poeck Ghent University Belgium
Projektperiod:
01 september 2024 - 01 september 2028
Forskningsämne:
  • Miljö- och hållbarhetsutbildning Teknikdidaktik Slöjddidaktik

Om projektet

Projektet utgår ifrån att hållbarhetsfrågor är en av vår tids största utmaningar. Samtidigt har forskning visat att undervisning som rör hållbar utveckling i skolan ofta inneburit att ungdomar lärt sig om hållbarhetsfrågor snarare än att de fått utveckla en praktiskt och konkret handlingskompetens. På senare tid har forskning också visat att oro för hållbarhetsfrågor kraftigt ökat och pekar på ”eko-sorg” och ”eko-förlamning” då ungdomar känner sig maktlösa. För att möta dessa utmaningar blir det viktigt att undervisningen i skolan blir konkret och hjälper ungdomar att själva kunna identifiera och agera på hållbarhetsutmaningar. Men det är också viktigt att undersöka lärarens roll i utbildningen, hur de agerar men också hanterar elevers oro eller andra känslor.

Syfte

Forskningsprojektet syfte är att bidra med kunskap om handlingskompetens både i avseende att ta affektiva, kroppsliga och praktiska erfarenheter i beaktande när elever lär sig agera på hållbarhetsproblem samt att bidra med kunskap om vad det innebär att undervisa om handlingskompetens.

Detta studeras i två olika praktiker på högstadiet:

  1. ”(Re)make Labs” i teknikämnet där både digital och analog teknik används för att arbeta med hållbarhetsfrågor och i slöjdämnet där överproduktion av resurser uppmärksammas genom att elever får återbruka med hantverkstekniker och
  2. i så kallade ”Living Labs” i idrott och hälsa, där elever kreativt utvecklar och experimenterar med förflyttning och rörelse för att främja hållbarhet och hälsa.