Presentation

Biträdande lektor vid institutionen för Naturvetenskap, Matematik och Samhälle (NMS).

Jag har två huvudsakliga forskningsintressen:

  • Miljö- och hållbarhetsutbildning i praktiska ämnen som slöjd, design och teknik. Jag intresserar mig för hur socio-materiella relationer skapas i undervisning och lärande och vilken betydelse det får för utbildning och hållbar utveckling. Det kan exempelvis handla om vad som uppmärksammas i ett återbrukande, hur elever lär sig design literacy eller vilken kunskap som värderas i ett ”makerspace” (tekniskt slöjdande).

  • Lärmiljöer och skolarkitektur. Idag byggs många nya skolor och det finns det behov av lärmiljöer som kan möta framtidens behov och utmaningar. I relation till detta intresserar jag mig för hur lärande och idéer om "framtidens pedagogik" materialiseras i policy och i skolarkitektur. Eftersom skolarkitektur både möjliggör och begränsar undervisning och lärande, får designen stor betydelse. En lärmiljö är dock inte bara det fysiska, utan sociala aspekter och ämnestraditioner i olika ämnen påverkar i hög grad undervisningen och lärandet. Därmed blir samspelet mellan pedagogik och arkitektur viktigt att uppmärksamma.

Jag undervisar i utbildningsvetenskap på lärarprogrammet, handleder doktorander i slöjd-, STEAM- och miljö – och hållbarhetsutbildning. Jag håller också i kursen Bruka och återbruka i antropocen, som riktar sig till lärarstudenter och verksamma lärare.

Jag är ansvarig för nätverket 2:Arts Culture and Educaiton, på NERA (The Nordic Educational Research Association) konferensen, är redaktionsmedlem för tidskriften FormAkademisk - forskningstidskift för design och designdidaktik, samt sitter med i ledningsgruppen för forskarskolan RelMas - Relevancing mathematics and science education.