Här hittar du kontaktuppgifter, öppettider och faktureringsuppgifter samt hur universitetet behandlar personuppgifter och hur du kan begära ut allmänna handlingar.

Malmö universitets öppettider

Malmö universitets byggnader har öppet klockan 7.30-16.30 på vardagar. Studenter kommer in i byggnaderna klockan 06.00-22.00, alla dagar (Multikort behövs).

Kontaktuppgifter


email icon info@mau.se
phone icon 040-665 70 00
time Växeln är normalt öppen vardagar 8.00–16.30. Vid helgdagar och sommartid kan tiderna komma att förändras.

Faxnummer

040-665 70 10

Postadress

Malmö universitet
205 06 Malmö

Brevinkast

Matrosgatan 1

Bibliotekens öppettider

Bibliotekens öppettider och kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter Fakulteter

Här har vi receptioner

Receptionen på Hälsa och samhälle

Personalen i receptionen hjälper dig med bland annat följande uppgifter:

 • Hittegods, hör efter i receptionen om ni blivit av med något
 • Utskrift av registrerings- och resultatintyg (LADOK).
 • Ändring av namn, adresser m m.
 • Inlämning av hemtentamen (enligt överenskommelse mellan kursansvarig och receptionen)
 • Utlämning av sals- och hemtentamen (efter att resultaten publicerats och genomgång hållits)
 • Ansvarig för foajén (placering av utställare m m)

Kontakt till receptionen på Hälsa och samhälle

Telefonnummer: 040-665 74 00
E-postadress: reception.hs@mau.se
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25
Öppettider: måndag till fredag 10.00-13.00

 

Receptionen i hus Niagara

Receptionen i Niagara erbjuder service och stöd till studenter, besökare och personal vid Malmö universitet. De kan hjälpa dig att hitta i Malmö och på Malmö universitet och är du student och har frågor om dina studier kan de hjälpa dig vidare till rätt person och funktion. Receptionen kan också hjälpa dig med andra frågor b.la.

 • Kontaktuppgifter till universitetet
 • Allmän studieinformation
 • Registrera information om aktiviteter i huset på infoskärmen,  vid receptionen
 • Utskrift av studieintyg på svenska och engelska
 • Försäljning av profilprodukter
 • Broschyrer och annat informationsmaterial

Kontakt och öppettider för receptionen i hus Niagara

Telefonnummer: 040-665 76 64
E-postadress: receptionen@mah.se
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1
Öppettider: måndag till fredag 8.00-16.30

Niagara

Personalregister

Söker du efter en specifik person, kompetens eller en listning av personal på en avdelning finns de i vårt personalregister.

Personalregister vid Malmö universitet

Fakturahantering och betalinformation

Här hittar du information om hur du skickar in fakturor via post och digitalt.

Fakturaadress

Malmö universitet
Box 50500
202 50 Malmö

Referens-ID, bestående av 6 till 7 tecken, måste uppges vid varje beställning.

Organisationsnummer

202100-4920

VAT-nummer

SE202100492001

Bankgiro

5052-4958

Elektroniska fakturor

Vi tar emot elektroniska fakturor i Svefakturaformat eller motsvarande. Ange då ett partsid:

 • Organisationsnummer (utan bindestreck): 2021004920
 • GLN: 7362021004928
 • PEPPOL-id: 0007:2021004920

Vi tar ej emot PDF-fakturor via e-post!

Betalningsvillkor

Som betalningsvillkor används 30 dagar netto. Undantag är hyresfakturor som enligt avtal betalas på den förfallodag som finns angiven på fakturan.

Universitetet godkänner ej fakturaavgifter i avtalen med leverantörer.

Aktuella upphandlingar

För frågor gällande upphandlingar kontakta Violeta Gamalan.

Pågående upphandlingar på Malmö universitet

GDPR och behandling av personuppgifter

Här finns information om hur personuppgifter som samlats in av Malmö universitet behandlas vid myndigheten. Universitetet följer dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR).

Malmö universitet är ansvarig för all behandling av personuppgifter inom lärosätets verksamhet.

Vad gör Malmö universitet med personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter för att uppfylla vårt uppdrag som statlig myndighet och universitet, det vill säga forskning, utbildning och samverkan med samhället. Vi gör det också för att granska och utveckla vår verksamhet och för att följa svensk lag.

All behandling av personuppgifter inom universitetet sker för att i något led främja dessa ändamål. Behandlingen måste även ha rättslig grund. Endast de personuppgifter som behövs för ändamålet ska behandlas.

Mer detaljerad information om hur just dina personuppgifter behandlas får du som medarbetare, student eller utomstående intressent via din lärare, chef eller forskningsledare vid Malmö universitet. Upplever du att du inte har fått information från dem kan du kontakta lärosätets dataskyddsansvarige, se kontaktuppgifterna längst ner på sidan.

Vilka personuppgifter samlar universitetet in?

Vid Malmö universitet finns det olika anledningar till att vi behandlar dina personuppgifter. De vanligaste anledningarna är att du är student, forskare, anställd, patient, deltagare i en konferens eller annat evenemang, att du söker en tjänst, kontaktar eller samarbetar med universitetet.

Den mesta av denna information samlar vi in direkt från dig. I vissa fall samlar vi även in uppgifter från andra källor, exempelvis Skatteverket eller Centrala studiestödsnämnden.

Vilken information vi behandlar beror på anledningen till att vi behandlar dina personuppgifter, men det kan vara fråga om bland annat följande:

 • Kontaktinformation som namn, adress, telefonnummer och e-post. Personnummer behandlas när det behövs för att säkert kunna fastställa din identitet eller för att samordna dina uppgifter mellan system för att säkerställa enhetlighet i informationen om dig.
 • Bank- och annan ekonomisk information för att betala ut pengar eller fakturera.
 • Personuppgifter som inhämtats inom ramen för deltagande i en forskningsstudie.
 • Information om studieresultat och annan information om dina studier vid Malmö universitet.
 • Information som vi behöver om dig som är patient, antingen vid tandvård eller besök hos studenthälsan.
 • Information om hur du använder våra webbplatser, i syfte att förbättra användarvänligheten på dem, exempelvis via kakor.
 • Information vid deltagande i konferenser eller kurser.
 • Personuppgifter som behövs vid anställning eller om du söker en tjänst.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Malmö universietet ska se till att behandling av personuppgifter skyddas av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Åtgärderna ska vara sådana att de säkerställer en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållandet till risken med behandlingen. Säkerhetsaspekterna ska innefatta konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet samt ett adekvat tekniskt skydd. Det kan exempelvis vara att endast en behörig person har tillgång till uppgifterna, att uppgifterna krypteras, att de lagras i särskilt skyddade utrymmen och att kopia på behandlingen tas. Malmö har ett utbyggt ledningssystem för informationssäkerhet som löpande granskar alla administrativa system där man genomför risk- och sårbarhetsanalyser, klassificerar informationen, kartlägger systemberoenden och följer upp det praktiska arbetet.

Vem kan komma att ta del av dina personuppgifter?

Mycket av den information som finns vid Malmö universitet utgör allmänna handlingar. Om dina personuppgifter finns i en allmän handling, kan alla som begär ut den allmänna handlingen ta del av dina personuppgifter, om inte sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) hindrar detta.

Utöver detta kan dina uppgifter lämnas ut till universitetets samarbetspartners inom forskningsprojekt, till leverantörer eller till andra parter som behöver ta del av dem till följd av avtal mellan Malmö universitet och dig, på grund av en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller på grund av en rättslig förpliktelse som lärosätet har.

En uppgift av allmänt intresse är en uppgift som Malmö universitet måste uppfylla enligt lag eller beslut med stöd i lag, men som inte direkt ingår i universitetets myndighetsuppgifter.

Vid överföring till annan part vidtar Malmö universitet alla rimliga juridiska, organisatoriska och tekniska åtgärder som kan krävas för att skydda dina personuppgifter. Du kommer att få information om vi planerar att lämna ut information om dig till andra organisationer.

Malmö universitet kommer inte att överlämna personuppgifter till andra parter utan rättsligt stöd.

Hur länge sparar Malmö universitet personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som ändamålet med behandlingen kräver, eller så länge som krävs i lag.

 • Om du till exempel är anställd behandlar vi dina personuppgifter så länge det behövs för att administrera anställningsförhållandet.
 • Om du är student behandlar vi dina personuppgifter så länge du är knuten till Malmö universitet. I praktiken betyder detta sex månader efter senaste kursregistreringen avslutats om du inte meddelar oss tidigare.
 • Om du är deltagare i en studie behandlar vi dina personuppgifter så länge som det behövs för att säkerställa forskningens kvalitet.

Vad gäller allmänna handlingar hanteras personuppgifter i dessa i enlighet med vad som gäller enligt tryckfrihetsförordningen (1949:105), arkivlagen (1990:782) samt Riksarkivets föreskrifter. I många fall innebär detta att dina personuppgifter kan komma att sparas i mellan fem år och för all framtid i Malmö universitets arkiv.

Data till tredje land

Malmö universitet kan komma att föra över personuppgifter till tredje land utanför EU/EES, framför allt när det gäller internationella forskningsprojekt. Universitetet kommer då att vidta alla rimliga juridiska, organisatoriska och tekniska åtgärder som krävs för att uppnå en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter. Du kommer dessutom att bli informerad om detta. Personuppgifter kan också komma att föras över till tredje land i samband med upphandlade IT-tjänster men universitetet kommer endast att göra så om säkerheten för uppgifterna kan garanteras.

Rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Om du har frågor om dataskydd kan du alltid kontakta din kontaktperson vid Malmö universitet, den ansvariga för ett projekt eller en kurs, eller någon av de personer som arbetar med dataskydd, se nedan.

Så använder vi cookies på Malmö universitet

En cookie är en liten textfil som skickas från vår webbplats och som lagras på din dator, läsplatta eller smartphone. Den här webbplatsen innehåller två olika typer av cookies.

 1. Varaktiga cookies - dessa är en textfil som skickas härifrån och lagras på din dator
 2. Tillfälliga cookies, så kallade sessions-cookies - dessa lagras temporärt och försvinner när du stänger ner din webbläsare.

Vilka cookies använder Malmö universitet?

Cookies: Google Analytics, Siteimprove Analytics, Vizzit Analytics, Facebook Pixel.

Malmö universitet använder cookies för statistik, för att kunna räkna antalet användare och analysera trafiken, för att optimera vår synlighet i sociala medier och för formulärhantering.

Du kan ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator eller så att cookies hindras helt. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information om detta.

Mer om behandling av personuppgifter

Kontakta dataskyddsombudet


email icon dataskyddsombud@mau.se

Offentliga uppgifter och allmänna handlingar

Skicka förfrågan om begäran om offentliga uppgifter till info@mau.se

Observera att uppgifter endast kan lämnas i pappersform, ej digitalt (SFS1993:1153, kapitel 2, 6§). Med hänvisning till marknadsföringslagen (SFS 2008:486,19§) lämnas ej e-postadresser ut för marknadsföringssyfte.