Vill ni ha studenter från Malmö universitet som mentorer i era gymnasiekurser? Genom projektet "Sänkta trösklar till högre utbildning genom SI" kan personer som tillhör grupper som är underrepresenterade vid svenska högskoleutbildningar inspireras till att påbörja högre studier.

Använd samverkansinlärning på din skola

Via Malmö universitet har din skola möjlighet att få hjälp av våra studenter som är SI-ledare. SI-ledare kan användas som en extra resurs till klassläraren i svåra kurser genom att hålla gruppdiskussioner. Våra SI-ledare följer en klass under en hel termin.

Metoden samverkansinlärning (SI) är ett komplement till den ordinarie undervisningen i en kurs.Tanken med SI är att inlärningen av ett ämne förstärks genom utbyte av tankar och idéer mellan eleverna och studenten. Det är förhållningssätt till lärande där inre motivation och nyfikenhet är de centrala drivkrafterna och där tonvikten läggs på ett självstyrt och kollektivt lärande

SI ska inte ersätta något annat utan vara en bonus. Det passar på en kurs eller ett ämne som upplevs som svår, med trösklar, en kurs som till exempel har dålig genomströmning.

Annette Zeidler, SI-koordinator på Malmö universitet

Hur fungerar samverkansinlärning

SI sker normalt på skolan i veckovisa möten om ca 5-15 elever där diskussionen leds av en student som fått utbildning i kollaborativa metoder, en SI-ledare. SI-ledaren leder lärandeaktiviteter i grupp samt klargör svåra frågeställningar inom ämnet t.ex. genom att ställa frågor, vara bollplank, initiera arbeten i smågrupper och koordinera presentationer av slutsatser.

SI-ledaren kan även ses som en förebild och svara på frågor om högskole- och universitetsstudier samt göra studiebesök med gruppen på lärosätet.

Projektets syfte

Projektet syftar till att motverka avhopp från gymnasiestudier, öka genomströmningen i utmanande gymnasiekurser, förbättra skolresultat och stimulera färdigheter som kreativt tänkande och problemlösning. Deltagande gymnasieskolor identifierar sina högriskkurser där genomströmning och/måluppfyllelsen är låg. Alla elever i de utvalda kurserna erbjuds SI-pass. Malmö universitet rekryterar, anställer och utbildar studenter till SI-ledare.

SI-pass leder till kunskap som varar.

Elev på deltagande gymnasieskola.

Fördjupad syftesbeskrivning

Styrkorna med SI-metoden är många och det är en verksamhet som är enkel att förstå och ta till sig för samtliga inblandade aktörer. En stor styrka är rekryteringen av SI-ledare vid lärosätet. Positiva effekter av en tidigare SI-plattform vid Lunds universitet är exempelvis att deltagande elever upplever att de är mer motiverade att fullfölja sina studier (80%), de är mer motiverade att söka till högre utbildning (67%), de har fått djupare förståelse för kursinnehåll (93%) och har förbättrat sina resultat på kurserna (78%). Deltagande utbildningsaktörer som rektorer och lärare ser nyttan med att ha en SI-verksamhet och är positiva till att delta.

För Malmö universitet är projektet en viktig pusselbit i arbetet med breddad rekrytering. SI-ledarna, som är aktiva studenter vid Malmö universitet, blir ett sätt att nå ut till presumtiva studenter via skolor och huvudmän. Därigenom kan unga som exempelvis kommer från studieovana hem få en mer avdramatiserad bild av högre studier. Trösklarna mellan utbildningssystemen behöver bli lägre så att fler tar sig över. Att unga inspireras till vidare studier och stärker sina skolresultat bidrar också till en långsiktig kompetensförsörjning i Skåne. Kompetensförsörjning är en del av Region Skånes regionala utvecklingsarbete.

Om projektet

”Sänkta trösklar” ska enligt en treårsplan (2023-2025) verka i skolor med behov av ökad genomströmning och extra stöd samt vara en verksamhet i bred samverkan med länets aktörer, offentliga såväl som privata.

Projektet finansieras av Svenska ESF-rådet, Region Skåne och Malmö universitet.

Projektledare: Anna Wirstedt

Projektkoordinator och utbildare: Annette Zeidler