"Health Technology Assessment" innebär en systematisk utvärdering av metoder och tekniker inom hälso- och sjukvården. Den nationella enheten inom odontologi, HTA-O finns vid Odontologiska fakulteten, Malmö universitet. Ämnesexperter bidrar till att kliniskt relevanta kunskapsunderlag och effektiva metoder i högre utsträckning införs i landsting och regioner.

Myndigheterna inom hälso- och sjukvårdsområdet är starkt beroende av ämnesexperter för att ta fram kunskapsunderlag. Experterna bidrar både till att kunskapsunderlagen blir kliniskt relevanta och till att effektiva metoder införs i högre utsträckning.

En viktig anledning till att HTA-O bildades är att det finns ett stort behov av god klinisk behandlingsforskning inom tandvården där Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har identifierat ett antal viktiga kunskapsluckor. Forskning vid svenska universitet kan bidra med att täppa till några av dessa kunskapsluckor.

Samverkan med Nationellt programområde tandvård

HTA-O har en överenskommelse med nationellt programområde (NPO) tandvård som innefattar allt inom området för tandvård. Målet är att utveckla och sprida kunskap så att den finns tillgänglig och används i varje patientmöte. Enligt överenskommelsen kommer HTA-O att bistå med HTA-kompetens. Stödets  omfattning avpassas efter de resurser som finns tillgängliga och kan till exempel innebära utbildningsinsatser inom metodik och arbetsprocesser.

Forskningsprojekt

Pågående projekt HTA-O

Mer om HTA-O

HTA-O initierar och handleder systematiska översikter inom odontologi och medicin. Det kan gälla:

 • hela diagnosområden inom odontologi
 • nya metoder eller enmetodsfrågor
 • att kommentera andra aktörers HTA-rapporter
 • upplysningstjänst för tandvården
 • att genomföra hälsoekonomiska utvärderingar för åtgärder inom tandvård samt vidareutveckla relevanta hälsoekonomiska utfallsmått (såsom kvalitetsjusterade levnadsår eller betalningsvilja)
 • att utveckla ett systematiskt och transparent sätt för etisk analys inom tandvårdsområdet
 • att analysera organisatoriska aspekter avseende tandvård och dess finansiering
 • att stötta klinisk forskning avseende vetenskapliga kunskapsluckor. Det gör HTA-O genom att verka för kliniska forskarskolor, söka forskningsmedel för att täcka kunskapsluckor, identifiera och sammanställa de satsningar som redan görs. Införa ett system för att bocka av kunskapsluckor, samt utveckla ett system för effektiv kunskapsstyrning och implementering inom tandvården.

Mål för HTA-O är att:

 • Vara en samarbetspartner i det nationella HTA-nätverket 
 • Initiera och handleda framtagandet av: HTA-O Utvärderar, HTA-O Kartlägger, HTA-O Kommenterar och HTA-O Upplysningstjänst
 • Genomföra hälsoekonomiska utvärderingar för åtgärder inom tandvård samt vidareutveckla relevanta hälsoekonomiska utfallsmått (såsom kvalitetsjusterade levnadsår eller betalningsvilja) 
 • Utveckla ett systematiskt och transparent sätt för etisk analys inom tandvårdsområdet (inför ordnat införande/utmönstring, och vid kunskapsluckor) 
 • Analysera organisatoriska aspekter avseende tandvård och dess finansiering 
 • Stötta klinisk forskning avseende vetenskapliga kunskapsluckor 
 • Verka för kliniska forskarskolor 
 • Verka för särskilda forskningsmedel avseende kunskapsluckor inom odontologi 
 • Identifiera och sammanställa de satsningar som görs för att täcka kunskapsluckor
 • Initiera och underhålla ett system för att ”bocka av” och avföra kunskapsluckor allt eftersom de beforskats.