Våren 2025

Universitetet gör en intern utvärdering av implementeringen.

7 april 2023

Malmö universitet certifieras med HR Excellence in Research.

Nov 2022

EU-kommissionen skickar återkoppling på ansökan, med bedömningen: Pending minor modifications.

Maj 2022

Malmö universitet skickar in ansökan om att erhålla HR Excellence in Research award till EU-kommissionen.

April 2022

Rektor beslutar att påbörja implementeringsfasen och att anta handlingsplanen. GAP-analysen färdigställs.

Februari 2022

Styrgruppen godkänner universitetets handlingsplan.

Hösten 2021

Analys av enkätsvar under augusti och september. Arbetet med handlingsplanen påbörjas. OTM-R-listan tar form.

Augusti 2021

Arbete med GAP-analys påbörjas.

Juni 2021

Enkät går ut till universitetets forskare och doktorander om deras syn på Malmö universitets arbetsvillkor. Enkäten har en svarsperiod på tre veckor och svarsfrekvensen är hög.

Maj 2021

"Letter of Endorsement" skickas in till EU-kommissionen den 18 maj. Det är en avsiktsförklaring med information om att universitetet kommer att ansöka om att få certifieringen. Från och med nu har lärosätet ett år på sig att skicka in sin ansökan.

Våren 2021

Information om projektet på Malmö universitets medarbetarsidor publiceras i februari. Beredning av enkätfrågor under februari till och med maj.

2021

Intervjuer med forskare och doktorander samt administrativa och akademiska chefer från alla fakulteter.

Våren 2020

Beslut om projektgrupp och styrgrupp. Besök på och intervjuer med andra svenska universitet som erhållit certifiering.

15 januari 2020

Planeringsstart för projektet av rektor och tillsättning av projektledare och projektkoordinator. Förberedande arbete med intervjuer.