Presentation

Mina forskningsintressen riktas mot relationell pedagogik, inkluderande undervisning, barns rättigheter och matematiksvårigheter. Min avhandling Takt och hållning - en relationell studie om det oberäkneliga i matematikundervisning (Ljungblad, 2016) utforskade hur lärare-elevrelationer tar sig uttryck i undervisningen. Klassrumsstudien presenterade detaljrika beskrivningar av hur framgångsrika lärare relaterar till sina elever på ett sätt som skapar en inkluderande och trygg miljö i klassrummet. Resultatet finns beskrivet i den populärvetenskapliga boken Relationellt lärarskap och pedagogiska möten (Ljungblad, 2018). Peter Lang har översatt boken till en internationell publik under titel The Relational Dimension of the Teaching Profession (Ljungblad, 2023).

Jag har dessutom utvecklat ett inkluderande teoretiskt perspektiv Pedagogiskt Relationellt Lärarskap, (PeRL), med fokus på elevers deltagande i undervisning, vilket beskrivs i artikeln Pedagogical Relational Teachership, (PeRT) - a multi relational perspective (Ljungblad, 2021). Vidare har jag utvecklat en Relationell taxonomi (Ljungblad, 2022) som kan stödja lärare, lärarstudenter och forskare att utforska relationsprocesser på skolans mikro-, meso- och makronivåer.

I min senare forskning utforskar jag den relationella dimensionen av skolledaryrket. Dessutom har jag ett särskilt intresse för empirisk forskning om Förebyggande elevhälsa.

Huvudsakligen undervisar jag på specialpedagogprogram och speciallärarprogram.

Jag ingår i forskarnätverken Relation Centred Education Network, (RCEN), och Research Platfrom of Education and Special Education, (RePESE).

Forskningsprojekt