Presentation

Jag är docent i litteraturvetenskap och dekan för Fakulteten för Kultur och Samhälle här vid Malmö Universitet.

Min vetenskapliga verksamhet präglas av mitt intresse för berättande, representation och demokrati samt relationen dem emellan. Vad är representation? Vilken funktion har böcker och berättande, olika slags representation i och för demokratiska samhällen? Vilken betydelse har våra kroppar, vår bakgrund och våra erfarenheter för vår möjlighet att delta i och ta del av offentliga samtal av olika slag – inte minst vetenskapliga? Det innebär att jag har arbetat med olika former av berättande och representation i olika typer av media: böcker, oral history, fotografier, policy-dokument, nyheter, facklitteratur, vetenskaplig litteratur, serier och arkivmaterial. Fokus har legat på dokumentära genrer och vardagliga uttryck och former, samt hur det materiella och immateriella samspelar. Kön, klass, ras/etnicitet är faktorer som varit återkommande, liksom begreppet intersektionalitet.

Två huvudspår går att urskilja: Ett berör betraktandets och berättandets ordning, dess retorik, praktik och etik. Dessa problemkomplex utgör också en brygga mellan tre för mig centrala vetenskapliga fält: litteratursociologi, feministisk postkolonial teori och oral history. Ett annat berör genusfrågor, den jämställdhetspolitiska diskursen, mångfaldsfrågor och intersektionalitet. Jämställdhet, jämställdhetsintegrering och intersektionalitet är både en del av min forskargärning och min aktiva gärning som ledare inom och utanför akademin.

Jag är en av grundarna till forskarnätverket Oral History i Sverige (www.oralhistory.se) och medlem i Nordiskt nätverk för arbetarlitteraturforskning (https://nordarb.mau.se/). Jag sitter i RUCCAR.s samt IoTaPs advisory board, men även i forskningsprojektet EIWO:s policy advisory committy (http://www.eiwoproject.org/), och i Institutet för Malmös Historia råd. Jag var tidigare aktiv i AtGender och en av grundarna till och serieredaktör för den internationella peer-reviewade open access-bokserien Teaching With Gender. European Women’s Studies in International and Interdisciplinary Classrooms .

Mina senaste publicerade artiklar är inom oral history och arbetarlitteraturfältet. Tillsammans med Malin Thor Tureby är jag redaktör för specialnumret Revisting Shared authority i Oral History, 2024,Volume 52, No 1: https://www.ohs.org.uk/journal/ Jag bidrar också med artikeln "Being a good scholar or a good person? Shared/sharing authority and the practice of taking scholarship for granted". I antologin Nordisk arbejderliteratur, Aalborg universitetsforlag, 2023 diskuterar jag Nacka Skoglund och Zlatan Ibrahimovics idrottsmemoarer som arbetarlitteratur. 2024 kommer även en artikel om representationen av städerskor i väst i en antologi utgiven av Palgrave, och en artikel om Mats Jonssons seriealbum och hans dokumentära scrap-bok-estetik, folkbildande retorik och didaktik i en antologi om Nordisk arbetarlitteratur. Ett större pågående projekt är en bok om intellektuella i Sverige där jag återvänder till några av forskningsfrågorna jag utforskade i min avhandling, men i stället för att fokusera de intellektuellas berättelser om andra (de utan röst) intresserar jag mig för de intellektuella själva.

Som lärare har jag undervisat på alla nivåer i ämnen som litteraturvetenskap, retorik och genusvetenskap vid främst Uppsala, Linköping och Stockholms universitet, men jag har också via ICLD (2011–2015) varit involverad i internationella program kring demokratifrågor och jämställdhet. Tillsammans med Christel Brost har jag arbetat fram, men också ansvarat för uppdragsutbildningen Att leda mångfald - en chefs och ledarskapsutbildning.

Jag har varit verksam som ledare och chef både inom och utanför akademin. Prefekt vid K3, Malmö Universitet var jag augusti 2020-dec 2022, innan dess hade jag förmånen att vara analyschef vid Jämställdhetsmyndigheten (2018–2020) och prefekt för Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap på Stockholms universitet (2014–2018). Mellan 2009–2010 var jag ansvarig för regeringsuppdraget JÄMI: Jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter.