Presentation

Jag är utbildad förskollärare, drama- och specialpedagog och har skrivit en fil. lic med titeln: Klassråd - ett socialt rum för demokrati och utbildning. Om skola och barndom i förändring (2011).

Jag är sedan februari 2019 är jag antagen doktorand på den nationella forskarskolan i specialpedagogik: 'Special Education for Teachers Educators (SET)'

Mitt forskningsintresse behandlar frågor om kollaborativ professionell utveckling för innehållsinkluderande undervisning utifrån ett praktikutvecklande (longitudinell studie över en tvåårs period) forskningsperspektiv. Valet av teorier syftar till att bidra med viktiga aspekter för att utveckla kunskap om på vilket sätt kollaborativa professionella insatser kan stödja lärares förståelse att utveckla inkluderande undervisning i klassrummet, avseende undervisningsinnehållets tillgänglighet för alla elever. Modellerna som har används är Lesson study och Learning study. Det betyder mer explicit att det kulturhistoriska perspektivet ligger till grund och där Lave och Wengers (1991) antaganden om det situerade lärande utgör en analytisk grund för att studera lärares professionella utveckling som en integrerad och oskiljaktig aspekt av den sociala praktikgemenskapen (CoP). För att analysera vilket undervisningsinnehåll som eleverna erbjuds att urskilja, har det variationsteoretiska ramverket valts (Marton, 2015).

Under min doktorandperiod har sju paperpresentationer gjorts och en Poster på: * Två studier (paper) presentationer på WALS 2018 i Bejing * En studie (paper) presentation och en poster på WALS 2019 i Amsterdam * En studie (paper) presentation på WALS 2020 San Francisco (online) * Två studier (paper) presentationer på WALS 2021 (Hongkong) (online) * En studie (paper) presentation på NÄD 2018, högskolan i Kristianstad.

Avhandlingen består av fyra artiklar, varav följande tre är publicerade:

Holmqvist, M. & Lelinge, B. (2020). Teachers’ collaborative professional development for inclusive education. European Journal of special Needs Education, 36(5), 819–833. https://doi.org/10.1080/08856257.2020.1842974

Lelinge, B. & Svensson, C. (2020). Teachers’ awareness and understanding of students’ content knowledge of geometric shapes. Problem of Education in the 21st Century, 78(5), 1–22. 10.33225/pec/20.78.777

Lelinge, B. & Alwall, J. (submitted 2021-10-07). School im-provement and teachers’ collaborative professional develop-ment for inclusive education: A Swedish case. International Journal of Whole Schooling, 18(2), 28–54.