Presentation

Jag är utbildad förskollärare, drama- och specialpedagog och har skrivit en fil. lic med titeln: "Klassråd - ett socialt rum för demokrati och utbildning. Om skola och barndom i förändring" (2011). Jag disputerade i september 2022 med avhandlingen "Kollaborativ professionell utveckling för innehållsinkluderande undervisning. Praktikutvecklande klassrumsforskning."

Mitt forskningsintresse är brett och behandlar frågor om kollaborativ professionell utveckling, klassrumsforskning, innehållsinkluderande undervisning och praktikutvecklande forskning. Två undervisningsmodeller har prövats i min avhandling, nämligen Lesson study och Learning study.

Teorierna som behandlas i avhandling syftar till att bidra med viktiga aspekter för att utveckla kunskap om på vilket sätt kollaborativa professionella insatser kan stödja lärares förståelse att utveckla inkluderande undervisning i klassrummet, avseende undervisningsinnehållets tillgänglighet för alla elever. Lave och Wengers (1991) antaganden om det situerade lärande utgör en analytisk grund för att studera lärares professionella utveckling som en integrerad och oskiljaktig aspekt av den sociala praktikgemenskapen (Communities of practice). För att analysera vilket undervisningsinnehåll som eleverna erbjudits att urskilja, har det variationsteoretiska ramverket valts (Marton, 2015).

Avhandlingen har ett specialdidaktiskt perspektiv och är i huvudsak ett kunskapsbidrag för hur innehållsinkluderande undervisning kan designas med särskilt fokus på metodutveckling, undervisning och innehåll.

Resultaten belyser tre faktorer som är särskilt betydelsefulla för att uppnå detta syfte. Den första är utveckling av praktikgemenskaper, den andra faktorn är kollaborativ professionell utveckling som utmanar synen på inkluderande undervisning. Den tredje handlar om betydelsen av att analysera både det intentionella (planerade) och den iscensatta (genomförda) undervisningen för att förstå vad som fungerar inkluderande i undervisningssituationen och vad som kan vara exkluderande.

Under min doktorandperiod har sju paperpresentationer gjorts och en Poster: * En studie (paper) presentation på NÄD 2018, högskolan i Kristianstad. * Två studier (paper) presentationer på WALS 2018 i Bejing * En studie (paper) presentation och en poster på WALS 2019 i Amsterdam * En studie (paper) presentation på WALS 2020 San Francisco (online) * Två studier (paper) presentationer på WALS 2021 (Hongkong) (online)

Avhandlingen består av fyra artiklar:

Lelinge (2022), "Predicting challenges to student learning in a learning study: Analysing the intended object of learning." International Journal for Lesson and Learning Studies, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/IJLLS-03-2022-0032

Lelinge & Alwall (2022). "School improvement and teachers’ collaborative professional development for inclusive education: A Swedish case." International Journal of Whole Schooling, 18(2), 28–54. http://www.wholeschooling.net/JournalofWhole_Schooling/IJWSIndex.html

Holmqvist & Lelinge (2021) "Teachers’ collaborative professional development for inclusive education." European Journal of Special Needs Education, 36:5, 819-833, DOI: 10.1080/08856257.2020.1842974

Lelinge & Svensson (2020). "Teachers’ awareness and understanding of students’ content knowledge of geometric shapes". Problem of Education in the 21st Century, 78(5), 1–22. 10.33225/pec/20.78.777

Skolportens lärarpanel utsåg min avhandling som särskilt viktig (Skolportens magasin nr 6/2022), som kom ut den 14 december 2022. Deras motivering lyder: ”I sociala medier hörs ofta kritiska röster om det orimliga i att kunna möta alla elevers behov av särskilt stöd och anpassningar. Lärarpanelen ser denna klassrumsforskning som ett utmärkt exempel på en väg ut ur detta dilemma; en praktikgemenskap där vi i stället talar konkret om det som är vårt professionella objekt – elevernas lärande.” (Länk till artikel Ökat fokus på undervisningens innehåll https://www.skolporten.se/fou/okat-fokus-pa-undervisningens-innehall/).