Presentation

Jag har sedan 1994 varit verksam som konstnär, med foto, video och performance som främsta uttrycksmedel. I mina verk har idéer om kroppen, knutna till kön, makt och identitet, utgjort den centrala tematiken. Dessa intressen har jag burit med mig in i min nuvarande forskning som sociolog. Med ett intersektionellt perspektiv utforskar jag idéer om kroppen, liksom frågor om ojämlikheter och skillnad. Teoretiskt kombinerar jag fenomenologi, feministisk teori och disability studies/crip theory med en sociologisk förståelse av strukturer och institutionella processer. Med mig från mitt konstnärskap har jag även ett metodologiskt sökande efter nya och alternativa former för empiriinsamling, framför allt vad gäller visuell metod och analys.