Inom sociologiämnet studeras människan i samhället. Den sociala interaktionen mellan individer och grupper, samhällsstrukturer och politiska handlingar, utgör ämnets olika växelverkande nivåer. Forskningen präglas av flera inriktningar.

Inom ämnet finns didaktisk forskning med intresse för frågor som berör samhället i klassrummet, social interaktion inom skolan och ämnesstrider genom samhällskunskapsämnet samt det nykonstruerade sociologiämnet på gymnasiet

Frågor om medborgarskap, identitet och elevroller relateras till politiska skolfrågor om segregation, den marknadsutsatta skolan och skolval som klassmarkör. Andra sociologiska forskningsområden berör individens möte med arbete och utbildning samt sociala rörelserTeman såsom identitet och professionstillhörighet relateras till fält som arbetsmarknad och migration.

Alienation i skolan och relationen mellan skolan och arbetslivet är framväxande forskningsfält som utvecklas inom ämnet. Intressanta framtida forskningsområden är samhällets utveckling utifrån demokratiska och medborgerliga perspektiv när det gäller såväl skolgång som vägledning inför arbetslivet. 

 

Forskare, publikationer och projekt

Totalt antal träffar: 44
Totalt antal träffar: 15