Presentation

Jag är doktorand på institutionen för idrottsvetenskap vid Malmö universitet och ingår i forskarskolan lärande i mångkulturella samhällskontexter. Mitt avhandlingsprojekt har fokus på fysisk aktivitet på recept för barn och ungdomar i mångkulturella samhällskontexter. Projektet tillämpar en explorativ studiedesign som kombinerar kvalitativa och kvantitativa ansatser, med tonvikt på de kvalitativa metoderna.

Jag är utbildad fysioterapeut, och innehar kandidat, magister-och masterexamen inom fysioterapi. Jag undervisar på grundlärarprogrammet, ämneslärarprogrammet samt idrottsvetenskapliga programmet i idrottsskador och ergonomi.