Presentation

Jag är doktorand på institutionen för idrottsvetenskap vid Malmö universitet och ingår i forskarskolan lärande i mångkulturella samhällskontexter. I mitt avhandlingsprojekt studerar jag fysisk aktivitet på recept (FaR) för barn och unga inom skolkontexten. Projektet tillämpar en explorativ studiedesign som kombinerar kvalitativa och kvantitativa ansatser, med tonvikt på de kvalitativa metoderna.

Jag är utbildad fysioterapeut, och har kandidat, magister-och masterexamen inom fysioterapi. Jag undervisar på grundlärarprogrammet, ämneslärarprogrammet samt idrottsvetenskapliga programmet i idrottsskador och ergonomi.