Idrottsvetenskap vid Malmö universitet handlar om idrottens och idrottsrörelsens roll i samhället. Ämnet ställer frågor om idrottens samhällsnytta, utmaningar och problem och ger vetenskapligt underbyggda svar.

Forskningsämnet undersöker hur människors val att idrotta, och i vilka former, styrs av faktorer som kön, ekonomi, bakgrund och bostadsförhållanden.

Skolämnet Idrott och hälsa studeras och befolkningens intresse för friluftsliv och fysisk rekreation. Idrottsvetenskap ställer viktiga frågor om idrottens samhällsnytta, dess utmaningar och problem ur ett vetenskapligt perspektiv. Nedan följer några av forskningsfrågeställningarna:

  • Varför minskar barn- och ungdomsidrotten i Sverige?
  • Varför har fotboll och ishockey blivit så betydelsefulla sporter?
  • Varför är kvinnors ekonomiska förutsättningar att bedriva elitidrott så mycket sämre än mäns?
  • Hur påverkar ämnet Idrott och hälsa i skolan barn och ungas intresse för idrott?
  • Hur kan vi öka den fysiska aktiviteten hos de grupper i samhället som är mest stillasittande?
  • Hur påverkar idrotten miljön och våra ekosystem?
  • Är e-sport verkligen en idrott?

Idrottsvetenskap fokuserar på idrottens många och skilda uttrycksformer:

  • tävlingsidrott på högsta internationella nivå 
  • barns föreningsidrottande
  • motionsaktiviteter hos befolkningen.

Forskare, publikationer och projekt

Totalt antal träffar: 42

Forskarutbildning i idrottsvetenskap

Malmö universitet har forskarutbildning inom idrottsvetenskap med inriktning mot samhällsvetenskap och humaniora.

Idrottsvetenskap har fokus på idrottens former och betydelser i samhället i dåtid, nutid och framtid.

Idrottens del i samhället undersöks utifrån problemkomplex som idrottens reglering och normbildning; statens, marknadens och det civila samhällets förhållande till idrotten; idrottens egna selekteringsmekanismer; på vilket sätt samhällsstrukturer och sociala kategorier såsom bland andra genus, etnicitet, sexualitet, generation och social klass påverkar och påverkas av idrotten.

Kontaktperson för forskarutbildningen: Kutte Jönsson

Mer om forskarutbildning vid Malmö universitet