Det tvärvetenskapliga fältet barn- och ungdomsvetenskap handlar om studier om och tillsammans med barn och ungdomar inom ramen för barndom som social struktur och period i livet. Barns liv, erfarenheter, relationer och vardag är centrala för forskare inom fältet.

Inom det tvärvetenskapliga fältet barn-och ungdomsvetenskap arbetar forskare från olika discipliner med frågor som fokuserar på barn och ungdomar samt den tid i en människas liv som kallas barndom. Barns livsvillkor, lärande, utveckling, kultur och identitetsskapande är intressanta fenomen för forskare inom fältet. Hur olika aktörer och institutioner på olika sätt bidrar till att forma barns liv och hur barn förhåller sig till detta formande samt själva formar sina liv, är viktiga frågor inom barn-och ungdomsvetenskapen.

Barns erfarenheter av exempelvis digitalisering, migration, mobilitet, miljöförändringar, knapp ekonomi, segregation, delaktighet och lek studeras i relation till barns tillvaro i skolor, fritidshem och förskolor. Barn som politiska subjekt är en viktig utgångspunkt. Forskarna i barn-och ungdomsvetenskap vid institutionen för Barndom, utbildning, samhälle (BUS) vid Malmö universitet har akademiska hemvister i fälten socialt arbete, medie-och kommunikationsvetenskap, pedagogik, statsvetenskap, historia, genusvetenskap, etnologi, religionsantropologi och migrationsstudier.

Forskarna i barn-och ungdomsvetenskap vid Malmö universitet deltar i utbildning och handledning på grund-och avancerad nivå samt driver egna forskningsprojekt inom fältet.

Forskare, publikationer och projekt

Totalt antal träffar: 29