Presentation

Mina övergripande forskningsintressen rör identitet och förändring i en migrationssituation. Emma Halls pågående avhandlingsarbete utforskar unga människors erfarenheter av flykt. Undersökningen syftar till att undersöka hur unga människor som konstruerats som "ensamkommande" skapar mening utifrån minnet av migrationen samt vilka positioner de antar i relation till migrationen. Av intresse är också de tolkningar samt omtolkningar som de unga ensamkommande gör kring migrationen, i relation till sin omgivning samt till diskurser om migration i det omgivande samhället. Utifrån det teoretiska- samt metodologiska perspektivet muntlig historia studeras de ungas berättande som situerade och föränderliga praktiker, i vilka minnet av den historiska händelsen formuleras och förhandlas. I minnet samspelar nu och då och det individuella minnet relateras till det större socio-historiska sammanhanget.

Emma Hall har en bakgrund som lärare i svenska, svenska som andraspråk och religionskunskap på gymnasiet och har undervisat mycket på introduktionsprogrammen.