Presentation

Mina övergripande forskningsintressen rör identitet, existentiella frågor och förändring i ett migrationssammanhang. Jag är även intresserad av plats och platsers betydelse för hur människor förstår sig själva.

I min avhandling i historia, Mellan rörelse och stillhet. Minne och flykt i unga människors berättande 2009–2021, är den analytiska utgångspunkten vad och hur unga människor minns efter att de flytt till Sverige och blivit kategoriserade som ensamkommande barn vid ankomst till Sverige 2009 – 2021. Syftet med avhandlingen är att belysa dessa unga människors flykt och undersöka de sätt som de förstår sig själva i relation till skilda sammanhang i tid och rum. I ansatsen att följa rörelse och utforska samspelet mellan det förflutna och nuet förhåller sig avhandlingen till muntlig historia. Avhandlingen bidrar både till forskningen om de som kategoriseras som ensamkommande barn och till historisk forskning om flykt.

Jag är även intresserad av religionsdidaktiska perspektiv på identitet och existentiella frågor, kopplat till ett förändringsperspektiv i tid och rum.

Jag har en bakgrund som lärare i svenska, svenska som andraspråk samt religionskunskap på gymnasiet och har arbetat som förstelärare i genus.