Inom religionsvetenskap studeras olika aspekter av religion och livsåskådning. Fokus är på vilken betydelse religiösa föreställningar har för människor, samt hur de kan komma till uttryck i olika samhällen i såväl ett lokalt som ett globalt perspektiv.

Forskningen inom religionsvetenskap handlar bland annat om hur religioner och religiösa uttryck förändras och omformas över tid. I detta sammanhang studeras samhälleliga förändringar som modernitet och globalisering och hur dessa har påverkat och påverkar religiösa och kulturella traditioner. I miljön återfinns religionshistoriskt inriktad forskningmen också forskning utifrån religionssociologiska och religionsantropologiska perspektiv. 

Forskning bedrivs om bland annat judendom, islam, hinduism samt ursprungsfolkens religioner, men också om nya religiösa rörelser och religion och populärkultur. Religionsdidaktiskt inriktad forskning kring bland annat digitalisering av undervisning i skolämnet religionskunskap återfinns också i forskningsmiljön, liksom ett fokus på religions- och kulturmöten i mångkulturella klassrum.

Här bedrivs studier av ämneslitteracitet och existentiella frågor, samt av unschooling och hemskolning. I miljön finns ett särskilt intresse för frågor som rör sexualitet och relationer, identitet och makt, plats och migration. 

Forskare, publikationer och projekt