Inom religionsvetenskap studeras olika aspekter av religion och livsåskådning. Fokus är på vilken betydelse religiösa föreställningar har för människor, samt hur de kan komma till uttryck i olika samhällen i såväl ett lokalt som ett globalt perspektiv.

Religionsvetenskap vid Malmö universitet

Vid Malmö universitet har religionsvetenskap sin bas vid Institutionen för samhälle, kultur och identitet, men forskare i religionsvetenskap finns vid flera institutioner och fakulteter. Vi har ett särskilt intresse för frågor som rör modernitet och globalisering, sexualitet och relationer, identitet, makt, plats och migration. Vår religionshistoriska forskning sträcker sig från senantiken fram till i dag. Tonvikten ligger huvudsakligen på forskning om den moderna tidsperioden fram till vår samtid. Vi har särskilt stark forskningskompetens inom judendom, islam, ursprungsfolkens religioner, esoterism och nya religiösa rörelser, religion och populärkultur.

Religionsdidaktik

Vi ser religionsdidaktik som en del i det religionsvetenskapliga fältet och har sedan många år bedrivit religionsdidaktisk forskning med relevans för skolämnet religionskunskap. Vi har särskilt fokuserat på existentiella frågor, etik och globala värden, sexualitet och relationer, kontroversiella frågor, ämneslitteracitet och kraftfull kunskap.

Nätverk och samarbeten

Det religionsvetenskapliga ämneskollegiet har mångåriga och vitala samarbeten och är aktiva i ett flertal större nätverk på såväl nationell som internationell nivå. Vi samverkar med aktörer utanför universitetet och medverkar ofta i olika medier. I dagsläget är vi aktiva i styrelsesamarbete i de internationella forskningsnätverken European Society for the Study of Western Esotericism, (ESSWE) och European Association for Maya Studies/Mesoamerican Studies (WAYEB).

Forskare, publikationer och projekt