Presentation

Jag är doktorand på ortodontiavdelningen (tandregleringsavdelningen). Innan jag påbörjade min doktorandtjänst arbetade jag på Odontologiska fakulteten som lärare till tandläkarstudenter på tandvårdsavdelningen för barn och unga vuxna. Dessförinnan har jag arbetat som allmäntandläkare inom både offentlig och privat regi.

Min forskning och kommande avhandling är del i forskningsprojektet CROWDIT, som bygger på en klinisk longitudinell randomiserad multicenterstudie och involverar fyra orter i Sverige. I CROWDIT utvärderas och jämförs två olika typer av fasta tandställningar. Efter behandling av barn och ungdomar med trångställda bett, analyseras behandlingsresultaten ur olika perspektiv på behandlarnivå, klinisk nivå, patientnivå och samhällsnivå.

I mitt arbete kommer jag att utvärdera och jämföra kliniska behandlingsresultat med hjälp av tredimensionella studiemodeller, profilröntgen, CBCT röntgen och kliniska fotografier. Instrument och mått för utvärdering av behandling såsom Peer Assessment Rating (PAR), Little’s irregularity index (LII), transversal bredd och eventuella förändringar på mjukvävnad och tandbärande käkben kommer att inkluderas. Jag kommer också utvärdera och jämföra behandlingarnas effekt på patienternas hälsorelaterade livskvalitet med hjälp av patientenkäter såsom EuroQol 5 Dimension Youth (EQ-5D-Y), en version av child perception questionnaire 11-14 (CPQ 11-14) samt ett formulär om patientnöjdhet. Avslutningsvis kommer vi jämföra de båda tandställningsbehandlingarna i en kostnadseffektivitetsannalys.

Forskningen är tänkt att tillföra evidensbaserad kunskap om biverkningar och negativa effekter av tandreglering, främja individanpassning av ortodontisk behandling och kunna användas som stöd för resursfördelning inom vården.