Den odontologiska forskningens grundläggande mål är att främja munnens hälsa och funktion. Framsteg inom dessa områden kan förutom att förbättra munhälsan även förbättra den allmänna hälsan. Den odontologiska forskningen bedrivs integrerat med utbildning och tandvård.

Universitetets forskning spänner över ett brett register från molekylärbiologiska studier av vävnader och processer i munhålan till breda undersökningar av munhälsan hos olika generationer och samhällsklasser.

Odontologiska specialistämnen

Cariologi – läran om karies

Ämnet cariologi innefattar diagnostik och behandling av kariessjukdom och erosioner (frätskador), dess orsaks- och försvarfaktorer samt riskbedömning och förebyggande åtgärder avseende såväl kariessjukdom som erosioner. Behandlingen omfattar individuellt anpassade förebyggande och sjukdomsbehandlande åtgärder samt operativ behandling i syfte att bibehålla eller förbättra munhälsan och därmed den allmänna hälsan.

Inom ämnet beaktas att medicinska, psykosociala, ekonomiska och sociala faktorer, tandvårdsvanor med mera, kan påverka kariessjukdomen och dess förlopp och vid behov hålls motiverande samtal för att initiera beteendeförändring, exempelvis förändra ogynnsamma kostvanor. Ämnet omfattar också diagnostik och behandling av medfödda eller förvärvade defekter och skador i tandens hårdvävnader.

Forskning

Forskningen handlar om olika aspekter av kariessjukdomen där fokus sätts på kariessjukdomen ur olika perspektiv såsom mikrobiologiska och immunologiska aspekter samt betydelsen av ärftliga faktorer. Även forskning med ett salutogent (hälsofrämjande) perspektiv bedrivs inom ämnet, med fokus på friskfaktorer snarare än på riskfaktorer. Forskningen bedrivs ofta i samarbete med såväl omgivande tandvård som med andra vetenskapsområden.

Kontakt

Gunnel Hänsel Petersson

Endodonti – sjukdomar i tandens pulpa

Forskningsområden inom endodonti omfattar pulpa-dentinkomplexets funktion och sjukdomar i eller utgående från tandens pulpa. Dessa sjukdomar benämns pulpainflammation eller pulpit och rotspetsinflammation eller apikal parodontit. Forskningen innebär utveckling av kunskap om hur man kan förebygga, diagnostisera, behandla och ställa prognos vid dessa sjukdomar. Sjukdomarna studeras även på samhällsnivå dvs hur vanligt det är med rotspetsinflammation i befolkningen samt vad det är som påverkar förekomsten.

Kontakt

Annika Björkner

Käkkirurgi och oral medicin

Forskning och forskarutbildning bedrivs med fokus på käkledssjukdomar, hård- och mjukvävnadsregeneration inför implantatbehandling, hälsoekonomiska aspekter på visdomstandskirurgi, slemhinneförändringar respektive benläkning relaterade till rökning samt läkemedelsinducerade bennekroser.

Kontakt

Cecilia Larsson Wexell

Materialvetenskap och teknologi

Inom ämnet Materialvetenskap och teknologi bedrivs forskning och forskarutbildning för att utveckla och tillämpa biokompatibla material och metoder. Syftet är att förebygga, behandla och upprätthålla orala hälsa och funktion hos patienter med kliniska tillstånd förknippade med skadade eller saknade tänder och maxillofaciala vävnader. Forskning och undervisning omfattar klinik och laboratorieverksamhet, både nationellt och internationellt.

Kontakt

Evaggelia Papia

Odontologisk radiologi

Forskning inom Odontologisk radiologi har sitt fokus på diagnostik för huvud-halsregionen, samt på röntgenstrålning och dess påverkan på biologisk vävnad.

Odontologisk radiologi rymmer många områden från teknik till samhällsnyttan av röntgenundersökningar. Pågående forskning finns om olika bildgivande system där stråldosoptimering har en central roll. Magnetresonans-undersökningar, MR och ultraljud är spännande tekniker att undersöka, verifiera och validera. Diagnostisk noggrannhet, tillförlitlighet, och nyttan för både patient och samhälle, undersöks också. Ständigt pågående samarbeten finns både nationellt och internationellt.

Kontakt

Kristina Hellén-Halme

Oral biologi

Makromolekyler och mikroorganismer har en stark tendens att förbinda sig med ytor och bilda vidhäftande mikrobiella samhällen, så kallade biofilmer, och vi har numera kännedom om att de orsakar de flesta infektionssjukdomarna. En framträdande egenskap hos biofilmer som är av klinisk relevans är deras starka motstånd mot värdens försvarsmekanismer och konventionella behandlingar inklusive många antimikrobiella medel. En nyckelfaktor vid kontroll, modifiering eller eliminering av biofilmer är därför att förstå mekanismerna som gör att bakterier anpassar sig och överlever i biofilmernas miljöer.

Fokus i vårt arbete ligger på biofilm-inducerade sjukdomar i munhålan. Vårt mål är att förstå de mekanismer som gör att orala bakterier framkallar sjukdom i biofilmer och att identifiera avgörande tillfällen för intervention i denna process.

Kontaktperson

Claes Wickström

Oral patologi – läran om munhålans sjukdomar

Grunden för vår forskning utgörs av de kliniska problem, som framkommer i de vävnadsprover (biopsier), som insänds i stort antal till avdelningen från hela landet. Vi bearbetar även experimentellt sådana problem som har anknytning till munslemhinnans och spottkörtlarnas sjukdomar, främst med avseende på avvikande immunreaktioner.

Kontakt

Gunnar Warfvinge

Oral protetik – läran om hur och varför man ersätter skadade eller förlorade tänder

Oral protetik rör rehabilitering av tandförluster med målet att återskapa funktion, komfort och estetik.

Vi forskar ur patientens, vårdgivarens och samhällets perspektiv - ofta med en flervetenskaplig ansats. Frågeställningarna är såväl basbiologiska som kliniska och omfattar hela spannet från molekyl till människa, från laboratoriestudier till registerstudier och kliniska studier. Aktuella projekt rör digitala processtekniker, biomaterial, gränsytor, dentala implantat samt utveckling av nya och utvärdering av befintliga behandlingsmetoder som inkluderar kostnadseffektivitetsanalys samt patienters livskvalitet.

Kontakt

Christel Larsson

 

Orofacial smärta och käkfunktion

Inom ämnesområdet bedrivs specialisttandvård, utbildning på grund-forskar-internationell master- och specialistnivå inom bettfysiologi. Den kliniska verksamheten omfattar patienter med orofacial smärta, käkfunktionsstörningar samt sömnstörningar. Forskning inom Orofacial smärta och käkfunktion och närliggande ämnen sker i samarbete med nationella och internationella forskare, folktandvårdsorganisationer och privata vårdgivare.

Kontakt

Birgitta Häggman Henrikson

Ortodonti – tandreglering

Bettavvikelser är vanliga och förekommer hos cirka 60-75% av befolkningen av vilka 30% har sådana bettavvikelser att de bör rättas till. Obehandlade bettavvikelser kan leda till risker för oral hälsa och funktion. Detta tillsammans med djupgående missnöje vid påtagligt synliga bettavvikelser bedöms som viktiga behandlingsmotiverande faktorer.

Tandreglering eller ortodontisk behandling innebär att man med hjälp av fastsittande eller avtagbara tandställningar påverkar käkarna och deras tillväxt samt förflyttar tänder med avvikande läge så att tandraderna bättre överensstämmer med det ”normala” bettet.

Forskningsinriktning

Tandregleringsavdelningen i Malmö bedriver evidensbaserad patientcentrerad forskning. Forskningen ingår i fakultetens forskningsmiljö: Orofaciala funktionsstörningar och smärta. Orofacial funktionsstörning och smärta är en sammanfattning av ett flertal kliniska problem och sjukdomar som involverar bettet och käkarna, tuggmuskulatur och käkleder samt närliggande strukturer. Barn, ungdomar och vuxna drabbas och orsaken till problemen är oftast multifaktoriell.

Kontakt

Liselotte Paulsson

Parodontologi – läran om tandlossningssjukdomarna

Forskning och forskarutbildning inom parodontologi omfattar laboratorie-, translationell- och klinisk verksamhet, ofta i samarbete med nationella och internationella aktörer från akademin, vården, och industrin. Forskningsresultaten förmedlas via nationella och internationella publikationer, kongresser, och andra fora.

Pedodonti – tandhälsa för barn och unga vuxna

Pedodonti är ett tvärvetenskapligt ämne och forskningen idag är inriktad på att främja god och jämlik hälsa. Fokus är på smärta och smärtlindring i samband med tandbehandling samt barnens upplevelser av detta. Vidare är fokus på orala hälsan hos barn som är särskilt utsatta och sårbara, t ex medicinskt belastade barn, barn i socialt utsatta områden och barn som placerats av samhället i dygnsvård. Diagnostik av karies i primära tänder är ett annat område.

Forskning

Pedodonti är en tillämpad disciplin inom vilken baskunskaper från olika odontologiska, medicinska och beteendevetenskapliga vetenskaper sammanförs och tillämpas som en ofta modifierad form, anpassade till väldefinierade kännetecken hos den ständigt utvecklande individen.

Inom pedodonti finns det olika forskningsområden som avdelningen fokuserar på:

 • Smärta och smärtbehandling hos barn och ungdomar i samband med tandbehandling
 • Barn och föräldrars upplevelse och förväntningar på tandvården
 • Tandläkarstudenters syn på smärta och smärthantering i samband med behandling av barn i tandvården
 • Utvärdering av digital smärtskattning i barn- och ungdomstandvård
  Extremt för tidigt födda barn- och ungdomar i tandvården
 • Kariesprevention hos barn och ungdomar

Kontakt

Susanne Brogårdh-Roth

Tematiska grupperingar:

 • Akut och kronisk smärta

 • Barn och ungdomar

 • Odontologisk epidemiologi

 • Odontologisk radiologi

Forskare, publikationer och projekt

Totalt antal träffar: 62
Totalt antal träffar: 15

Forskarutbildning

Malmö universitet har forskarutbildning i odontologi.