Den odontologiska forskningens grundläggande mål är att främja munnens hälsa och funktion. Framsteg inom dessa områden kan förutom att förbättra munhälsan även förbättra den allmänna hälsan. Den odontologiska forskningen bedrivs integrerat med utbildning och tandvård.

Universitetets forskning spänner över ett brett register från molekylärbiologiska studier av vävnader och processer i munhålan till breda undersökningar av munhälsan hos olika generationer och samhällsklasser.

Odontologiska ämnen

Cariologi – läran om karies

Ämnet cariologi innefattar diagnostik och behandling av kariessjukdom och erosioner (frätskador), dess orsaks- och försvarfaktorer samt riskbedömning och förebyggande åtgärder avseende såväl kariessjukdom som erosioner. Behandlingen omfattar individuellt anpassade förebyggande och sjukdomsbehandlande åtgärder samt operativ behandling i syfte att bibehålla eller förbättra munhälsan och därmed den allmänna hälsan.

Inom ämnet beaktas att medicinska, psykosociala, ekonomiska och sociala faktorer, tandvårdsvanor med mera, kan påverka kariessjukdomen och dess förlopp och vid behov hålls motiverande samtal för att initiera beteendeförändring, exempelvis förändra ogynnsamma kostvanor. Ämnet omfattar också diagnostik och behandling av medfödda eller förvärvade defekter och skador i tandens hårdvävnader.

Forskning

Forskningen handlar om olika aspekter av kariessjukdomen där fokus sätts på kariessjukdomen ur olika perspektiv såsom mikrobiologiska och immunologiska aspekter samt betydelsen av ärftliga faktorer. Även forskning med ett salutogent (hälsofrämjande) perspektiv bedrivs inom ämnet, med fokus på friskfaktorer snarare än på riskfaktorer. Forskningen bedrivs ofta i samarbete med såväl omgivande tandvård som med andra vetenskapsområden.

Kontakt

Gunnel Hänsel Petersson

Endodonti – sjukdomar i tandens pulpa

Forskningsområden inom endodonti omfattar pulpa-dentinkomplexets funktion och sjukdomar i eller utgående från tandens pulpa. Dessa sjukdomar benämns pulpainflammation eller pulpit och rotspetsinflammation eller apikal parodontit. Forskningen innebär utveckling av kunskap om hur man kan förebygga, diagnostisera, behandla och ställa prognos vid dessa sjukdomar. Sjukdomarna studeras även på samhällsnivå dvs hur vanligt det är med rotspetsinflammation i befolkningen samt vad det är som påverkar förekomsten.

Kontakt

Annika Björkner

Käkkirurgi och oral medicin

Kontakt

Materialvetenskap och teknologi

Odontologisk radiologi

Forskning inom Odontologisk radiologi har sitt fokus på diagnostik för huvud-halsregionen, samt på röntgenstrålning och dess påverkan på biologisk vävnad.

Odontologisk radiologi rymmer många områden från teknik till samhällsnyttan av röntgenundersökningar. Pågående forskning finns om olika bildgivande system där stråldosoptimering har en central roll. Magnetresonans-undersökningar, MR och ultraljud är spännande tekniker att undersöka, verifiera och validera. Diagnostisk noggrannhet, tillförlitlighet, och nyttan för både patient och samhälle, undersöks också. Ständigt pågående samarbeten finns både nationellt och internationellt.

Kontakt

Kristina Hellén-Halme

Oral biologi

Kontaktperson

Gunnel Svensäter

Oral patologi – läran om munhålans sjukdomar

Oral protetik – läran om hur och varför man ersätter skadade eller förlorade tänder

Oral protetik rör rehabilitering av tandförluster med målet att återskapa funktion, komfort och estetik.

Vi forskar ur patientens, vårdgivarens och samhällets perspektiv - ofta med en flervetenskaplig ansats. Frågeställningarna är såväl basbiologiska som kliniska och omfattar hela spannet från molekyl till människa, från laboratoriestudier till registerstudier och kliniska studier. Aktuella projekt rör digitala processtekniker, biomaterial, gränsytor, dentala implantat samt utveckling av nya och utvärdering av befintliga behandlingsmetoder som inkluderar kostnadseffektivitetsanalys samt patienters livskvalitet.

Kontakt

Christel Larsson

 

Orofacial smärta och käkfunktion

Kontakt

Thomas List

Ortodonti – tandreglering

Paradontologi – läran om tandlossningssjukdomarna

Pedodonti – tandhälsa för barn och unga vuxna

Pedodonti är ett tvärvetenskapligt ämne med inriktning att främja god och jämlik tandhälsa och delaktighet för barn och unga vuxna. Inom ämnet tillämpas baskunskaper från odontologiska, medicinska och beteendevetenskapliga vetenskaper som anpassas till den ständigt utvecklande individen.

Forskning

Forskningen som bedrivs vid avdelningen tar sitt avstamp i Barnkonventionen där barnets främsta är i fokus. Forskarna ingår i “Center for Orofacial Health Research in the Growing Individual” (CORHGI). Målet med forskningen är att främja god och jämlik tandhälsa för spädbarnet upp till ung vuxen. Detta görs genom projekt såsom:

  • Smärta och smärtlindring i samband med tandbehandling samt barnens upplevelser av detta.
  • Den orala hälsan hos barn som är särskilt utsatta och sårbara, t ex medicinskt belastade barn, barn i socialt utsatta områden och barn som placerats av samhället i dygnsvård.
  • Odontologiskt behandlingsbehov hos för tidigt födda barn och unga vuxna.

Kontakt

Susanne Brogårdh-Roth

Tematiska grupperingar:

  • Akut och kronisk smärta

  • Barn och ungdomar

  • Odontologisk epidemiologi

  • Odontologisk radiologi

Forskare, publikationer och projekt

Totalt antal träffar: 45

Forskarutbildning

Malmö universitet har forskarutbilding i odontologi.